لینک های دسترسی

بحث روی وضع تعزیرات بر ایران در سنای امریکا


اعضای کمیته بانکداری، املاک و امور شهری سنای امریکا روی وضع تعزیرات جدید اقتصادی برایران فشار وارد می کنند. و اما در جلسه استماعیه روز سه شنبه در کانگرس امریکا، مقامات ارشد حکومت اوباما از کانگرس تقاضا نمودند تا چند هفته دیگر به آنان مهلت داده شود تا در صورت ناکامی مذاکرات با ایران، حمایت وسیع تر بین المللی را برای وضع تعزیرات کسب نمایند.

سناتور دیموکرات کریستوفر داد، رئیس کمتیه بانکداری سنا، اظهار داشت، تقبیح جهانی از فعالیت های سری غنی سازی یورانیوم توسط ایران، تخطی ها از حقوق بشر و سرکوبی های بعد از انتخابات در آن کشور، جامعه جهانی را متحد ساخت تا فشار ها را بر رهبران ایران افزایش دهند.

«ما نباید حال از این کار دست کشیم. من قصد دارم در ماه جاری در این کمیته، پیشنهاد وضع تحریم های گسترده را به جریان بیاندازم. من متعهد هستم و فکر میکنم دیگر همکارانم هم متعهد هستند تا کانگرس، ابزار مورد نیاز را در اختیار رئیس جمهور قرار دهد تا با تهدیدی که از جانب ایران مواجه است، مقابله نماید.»

پیش نویس لایحه مجلس سنا بر علاوه دیگر قوانین پیشنهاد میکند تا تعزیرات جدید بر شرکت هایکه تولیدات مواد نفتی تصفیه شده را به ایران بفروش میرسانند، وضع شود،همچنان این پیش نویس حاکی است که حلقه کنترول صادرات برای متوقف نمودن انتقال تکنالوجی حساس، باید تنگ تر گردد.

ایران دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و یکی از صادر کننده گان عمده نفت خام میباشد. ولی این کشور قابلیت تصفیه نفت را دارا نمی باشد تا نیازمندی های داخلی کشور را تکافو نماید.

چارلز شومر، سناتور دیموکرات به کمیته بانکداری مجلس سنا گفت که محدودیت های ایالات متحده بر صادرات نفت بر ایران شاید یکی از راه های نفوذ بر آنکشور باشد:

« نفت یکی از نقاط معدود فشار است که اگر ما یکطرفه عمل نمائیم، شاید تاثیر حقیقی آنرا بر اقتصاد ایران شاهد باشیم. در کار های دیگر باید چندین جانبه عمل شود.»

فشار ها برای وضع تعزیرات جدید برایران بعد ازآن شروع شد که فاش گردید ایران درحال ساختن دومین کوره ذروی استو همچنین بعد از یک گزارش جدید که ادعا میکند ایران شاید در تولید سلاح ذروی نسبت به آنچه قبلاً فکر میشد نزدیکتر است.

سناتوران دیموکرات و جمهوریخواه در این کمیته عدم بی حوصله گی شان را با تهران بیان دشته اند و و نگرانی از آن دارند که حکومت ایران در از گفتگوهای جاری بین المللی به حیث یک راه تعلل استفاده می کند، درحالی که مخفیانه یک سلاح اتمی را انکشاف می دهد. ایران قویاً داشتن پروگرام سلاح ذرویرا انکار میکند.

جیمز ستاین برگ، معاون وزارت خارجه امریکا به کمیته گفت که حکومت اوباما، در هدف کانگرس برای جلوگیری از اینکه ایران یک کشور دارای سلاح ذروی شود همکاری دارد. وی گفت ایالات متحدهدر حالیکه برای وضع تعزیرات جدید علیه ایران در صورت لزوم آمادگی میگیرد، یک ستراتیژی چند مسیره را برای ادامه مذاکرات بین ایران و پنج کشور عضو دایمی شورای امنیت ملل متحد، به اضافه آلمان تحت پیگیری قرار داده است.

ستاین برگ اظهار داشت که ایالات متحده حال فرصت بهتری برای جلب حمایت بین المللی برای وضع تعزیرات جدید و شدید تر را علیه ایران دارد زیرا ثابت نموده است که نخست برای مذاکرات جدی آماده میباشد.

«وقتی معلوم شد که ما حاضریم تا قدم آخر برای کسب یک فیصله دیپلوماتیک به پیش رویم، درک بهتری موجود خواهد بود که ما اقدامات دیگری را انجام دهیم.»

اسیتوارت لیڤوی، معاون وزارت مالیه امریکا، در توضیحاتی در کمیته امور بانکداری گفت که وزارت وی کار خود را برای وضع تعزیرات جدید تکمیل نموده است البته اگر ضرورت شد و حال به حکومت ایران ارتباط دارد تا با اقدامات، بیانات سازنده خود را تعقیب نماید.

دور دوم مذاکرات بین المللی با ایران قرار است بتاریخ ۱۹ اکتوبر آغاز شود. آقای ستاین برگ معاون وزارت خارجه امریکا میگوید تا ختم ماه جاری، جهان باید شواهد واضح از اهداف ایران در مورد پروگرام ذروی را حاصل نماید.

XS
SM
MD
LG