لینک های دسترسی

سرقت اسناد سری امریکا و کوریای جنوبی توسط دزدان کمپیوتر


قوای نظامی کوریای جنوبی میگوید دزدان کمپیوتر که شاید از کوریای شمالی بوده باشند بیک پلان محرمانۀ ایالات متحده و کوریای جنوبی برای مدافعه ازان شبۀ جزیره در صورت آغاز جنگ، دسترسی پیدا کرده اند.

قوای نظامی کوریای جنوبی میگوید این دزدان بیک دوسیۀ ۱۱ صفحه ای دسترسی پیدا نمودند که برای در جریان قرار دادن مقامات نظامی مورد استفاده بود.

عنوان این دوسیه پلان عملیات ۵۰۲۷ بود.

این پلان، در صورت آغاز یک جنگ تمام عیار، خواستار اعزام تقریباً ۷۰۰ هزار عسکر ایالات متحده به آن شبه جزیره میشود.

قوای نظامی ایالات متحده هم اکنون ۲۸ هزار و ۵۰۰ عسکر خود را در کوریای جنوبی مستقر ساخته تا از تهاجم بالقوۀ کوریای شمالی بازداری کرده باشد.

مقامات میگویند این دزدی مشکوک ماۀ گذشته وقتی رخ داد که یک صاحب منصب کوریای جنوبی یک وسیلۀ USB را قبل از داخل شدن به انترنت از یک شبکۀ مقید از کمپیوترش برون کند.

آنها میگویند پیونگ یانگ شاید با استفاده از یک آدرس چینی درین حملۀ سرقت بر کمپیوتر دست داشته باشد.

XS
SM
MD
LG