لینک های دسترسی

تعهد 140 ملیون دالر برای برنامه استقرار مجدد تندروان طالبان به جامعه مدنی


دیوید ملیبند، وزیرخارجه برتانیه می گوید کشورهای شرکت کننده در کنفرانس لندن درمورد باثبات سازی افغانستان بیشتر از 140 ملیون دالر را به صندوقی وجهی تعهد کرده اند که برای استقرار مجدد تندروان طالبان به جامعه مدنی آن کشور طراحی شده است.

وزیرخارجه برتانیه میگوید پول تعهد شده برای سال اول برنامه خواهد بود و یک تعهد بین المللی برای کوشش استقرار مجدد وجود دارد.

او آن سخنان را بروز پنجشنبه درلندن درختم کنفرانس یک روزه درمورد بازسازی افغانستان بیان داشت. نمایندگان تقریبا 70 کشور درآن جلسه شرکت کردند.

قبلا، هیلری کلنتن وزیرخارجه ایالات متحده به نمایندگان جلسه گفت پلان حامد کرزی رییس جمهور افغانستان برای استقرار مجدد عساکر طالبان به جامعه مدنی ثبات و امنیتی بیشتر به افغانستان به ارمغان خواهد آورد.

کلنتن گفت با مشوق های درست، بسیاری از عساکر طالبان درسطح پایین و متوسط می توانند درصورتی بخشی از دموکراسی افغانستان باشند که آنها خشونت را تقبیح نموده و تمامی اصول قانون اساسی افغانستان را قبول کنند.

او گفت ایالات متحده در انتظار یک سرمایۀ اعتماد بین المللی برای حمایت از مساعی استقرار مجدد است.

قبلا، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان پلان استقرار مجدد را رسما اعلام کرد، که بر طبق آن، هدف آن جذب عساکر طالبان به مسیر جامعه مدنی با پیشنهاداتی از شغل و خانه می باشد.

آقای کرزی به نمایندگان گفت افغانستان باید به « برادران به دام نیافته » که بخشی ازالقاعده و شبکه های دهشت افکنی دیگر نیستند، در تماس باشد.

رییس جمهور افغانستان همچنین حمایت پاکستان و عربستان سعودی را برای کمک به راهنمایی عملیۀ صلح تقاضا کرد.

آقای کرزی گفت او از شورای محاسن سفیدان، یا جرگه صلح خواهد خواست تا مصالحه درافغانستان را بحث کنند.

XS
SM
MD
LG