لینک های دسترسی

گیتس برای مذاکرات در مورد افغانستان در ترکیه به سر میبرد


رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا در سفر خود جهت اشتراک درمذاکرات با متحدین در مورد افغانستان، و بعضی مذاکرات دو جانبه،به استانبول توقف نمود.

وزیر خارجهٌ امریکا دیشب بصوب اروپا پرواز نمود تا با همقطاران ناتوی خود در جلساتی اشتراک نماید که در هر سه ماه داید می گردد، موضوععمده این جلسات افغانستان خواهد بود.مقامات ارشد حکومت افغانستان، و جنرال مککرستل قوماندان قوای ناتو در کشور با وزرای خارجهٌ کشور های ناتو یکجا ملاقات خواهند نمود،.

مککرستل مؤظف است تا طرز فعالیت های عساکر دها کشور را تعین نماید تا بتواند استراتیژی رئیس جمهور اوباما را که در ماه دسمبر تغیر داده شد، در منصهٌ اجرا قرار دهد.این استاتیژی شامل ارسالسی هزار عسکر امریکائی ، که هم اکنون آغاز گردیده است، و همچنان هفت هزار عسکر دیگر متحدین می باشد.در عین زمان افزایش هجم پولیس و قوای نظامی افغانستان می باشد.

آقای گیتس ، بعداً جهت اشتراک در مذاکرات دوجانبه، از استانبول به انقره، روم، و پاریسسفر می نماید.

جیووف مورل، رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت دفاعمی گوید با وجودیکهآقای گیتس بصورت منظم با مقامات این کشور ها ملاقات می کند، موضوع افغانستان اکثراًبیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

ما ارتباط به مراتب بیشتر با آن کشور ها در بخش نظامی داریم تا فقط در مورد افغانستان.من فکر می کنم که وی احساس می کند تا در مورد موضوعات غیر افغانی در این مذاکرات دو جانبه صحبت نماید.

این یک سفر غیر معمول برای وزیر دفاع امریکا در اروپای غربی می باشد.

ولی مورا می گوید وی شاید بزودی، برای ایجاد روابط بیشتر ، بر گردد.

XS
SM
MD
LG