لینک های دسترسی

Breaking News

آقای معنوى با تعهد حفظ استقلاليت، امانتدارى و خارجى ستيزى شروع به کار کرد


A refugee camp is seen in Syrian territory near the Turkish border town of Cilvegozu, Sept. 3, 2013.
A refugee camp is seen in Syrian territory near the Turkish border town of Cilvegozu, Sept. 3, 2013.

مولوى فضل احمد معنوى، رئيس کميسيون مستقل انتخابات افغانستان که جديدا از جانب رئيس جمهور کرزى، به اين سمت تعيين شده است به روز پنجشنبه پس از آنکه در ارگ مراسم تحليف وى انجام شد توسط هدايت امين ارسلا، وزيرارشد کابيه به کارمندان کميسيون مستقل انتخابات معرفى شد.

در محفلى که به مناسبت معرفى و آغاز کار آقاى معنوى در مقر کميسيون ترتيب يافته بود، رئيس جديد کميسيون تخطى و دست درازى به راى مردم را تجاوز به حقوق خدا داد و طبيعى مردم توصيف کرده مرتکبين آن را جانيان خطر ناک و مجرم امانت مردم خواند.

آقاى معنوى تبعيض و تعصب را نيز از ديد گاه دين مبين اسلام ناروا دانسته به مردم افغانستان وعده دادکه استقلاليت را که از ويژه گيهاى خاص کميسيون انتخابات است حفظ کرده با رعايت از قانونبه بيطرفىتمام به کار خود ادامه ميدهد

وی گفت:"ميخواهيم منحيث امانتداران مردم افغانستان کار خود را به دور از هرگونه تعلقات حزبى، گروهى، سمتى، قومى، نژادى و مذهبى انجام بدهيم.''

رئيس جديد کميسيون انتخابات که در قسمت اول اظهاراتش به بيطرفى تاکيد داشت – يکى از راههاى تامين موفقيت را بستن دوسيه انتخابات قبلى دانسته گفت: ما نميخواهيم ديگر بانهاد هاى ملى و بين المللى درگير باشيم واما در بخش نهايى بيانيه تحريرى اش ابراز داشت که با وصف ضرورت کنونى جامعه ما، به همکاران بين المللى هيچگاه اجازه داده نخواهد شد که خارجى هادر امور ملى افغانستان مداخله غير قانونى ,غير اخلاقى و غير طبیعى داشته باشند.

او گفت: ''تاجاييکه قانون و مقررات کشور اجازه ميدهد، در پروسه انتخاباتبه همکاران ملى و بين المللى نياز داريم و به آنها سهم خواهيم داد وهيچگاه اجازه نمى دهيم که در امور ملى ما مداخله غير قانونى، غيراخلاقى و غير طبيعىصورت بگيرد. تحميل هر عمل بالاى ما، که در مغايرت با تعاملات ملى وبين المللى قرار داشته باشد، قابل قبول نخواهد بود.''

در همين محفل داکتر عزيزاللهلودين، رئيس کنار رفته کميسيون مستقلانتخابات که به علت تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهورى به جانبدارى از آقاى کرزىمتهم بود، سخنرانى پرسوز نموده بيشتر بر خارجى ها تاخت.

رئيس اسبق کميسيون انتخابات گفت : در کميسيون همه امو ربا مشوره با خارجیها صورت ميگرفت مگر در آخر کار مسووليت بدوش مسوولان بلند پايه افغان کميسيون افتاد . بقول داکتر لودين، در انتخابات سالهاى٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ تعداد خارجى ها بيش از افغانها بوده به ٥٤٠ تن مى رسيد کهاکنون کم شده اند .

رئيس سابق انتخابات درين محفل به خلفش, اقاى معنوى مشوره داد که درين کوره راههاى سنگلاخى چگونه راه برود :

آقای لودین گفت: "اينجا درين کميسيون کارکردن تقاضاهاى دارد که بايد هرکسى که مسوول اينجاست خود را با اين تقاضاها عيار بسازد. تفريق بکند اين که مسووليت هاى ملى چيست، خواستهاى ملى و مسايل ديگرى که انتخابات را تحت تاثير مى آورد،فرق بکند.''

آقاى لودين که استاد اسبق پوهنتون کابل نيز بود ابراز اميدوارى نمود تا روزى برسد که مسايل کنونى افغانستان در يک فضاى باز مورد بررسى قرار بگيرد و معلوم گردد که مشکلات در کجا بود ؟ آيا مسولين اينجا البته بلند رتبه ها، مسوول بودند؟ يا چيزهايى بود که بقول آقاى لودين از توان تنها کميسيون نه بلکه از توان همه کسانى که دوستان افغانستان هستند بيرون بود .

XS
SM
MD
LG