لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان ترکيه و موضوع استفادهء عساکر امريکائی از خاک ترکيه - 2003-02-24


رئيس پارلمان ترکيه می گويد تا وقتی ملل متحد در مورد بحران عراق اقدامات تازه را روی دست نگرفته اعضای پارلمان ترکيه نبايد روی اجازه دادن به مستقر ساختن قوای ايالات متحده به ترکيه در صورت عمليات احتمالی نظامی عليهء عراق، رای گيری کند. بلند ارينچ، رئيس پارلمان ترکيه امروز گفت برای حکومت ترکيه مناسب نخواهد بود تا چنين تقاضائی را به پارلمان بفرستد در حاليکه شرايط برای آنچه وی مشروعيت بين المللی خواند برآورده نشده است. بروز يکشنبه مامورين عاليرتبهء ترکيه گفتند بتوافقی با واشنگتن روی کمک اقتصادی در بدل اجازه دادن به سوقيات عساکر امريکائی نزديک هستند. اما تصويب پارلمان مسلم نيست.

XS
SM
MD
LG