لینک های دسترسی

برندگان جوايز اقتصاد و کيميای نوبل - 2003-10-08


سه امريکائی و يک برتانوی جوايز نوبل را در اقتصاد و کيميا حاصل کردند.

اکادمی علوم سويدن در ستوکهوم امروز اعلام کرد که رابرت انگل امريکائی و کلايڤ گرينجر برتانوی جايزهء امسال نوبل را در رشتهء اقتصاد بدست آوردند.

قبلا ً آن اکادمی پيتر ايگر و رودرک مکنن امريکائی را برندگان جايزهء نوبل در رشتهء کيميا اعلام نمود.

بروز جمعه برندهء جايزهء صلح نوبل اعلام خواهد شد.

XS
SM
MD
LG