لینک های دسترسی

منع يک روزنامهء چاپ پاکستان در داخل افغانستان - 2003-10-10


يک روزنامهء پشتو که در پشاور چاپ ميشود بخاطر موقف طرفداری از طالب آن در افغانستان منع گرديده است.

طبق گزارش آژانس اسلامی افغان مستقر در پاکستان شورای حاکمه در ولايت ننگرهار گفت روزنامهء خبرونه مطالبی را نشر ميکند که مردم را تحريک به جهاد عليهء حکومت افغانستان مينمايد.

مقامات افغانی اتهام وارد ميکنند که افراد قبايل پشتون با طالبان همدردی داشته و بداخل خاک افغانستان حملاتی را اجرا ميکنند.

XS
SM
MD
LG