لینک های دسترسی

مذاکرات بين رئيس جمهور و صدراعظم سری لانکا در مورد بحران سياسی آن کشور - 2003-11-12


رئيس جمهور و صدراعظم سری لانکا که در منازعه ای درگير هستند اولين دور مذاکرات را بدون حل و فصل بحران سياسی کشور انجام دادند.

اين بحران سياسی مذاکرات صلح با شورشيان تامل را بمخاطره افگنده است.

رانيل وکرم سنگه، صدراعظم سری لانکا امروز برای بيش از دو ساعت با چندريکا کوماراتونگا، رئيس جمهور در کولمبو ملاقات کرد.

در يک بيانيهء مشترک گفته شده که دو رهبر در نظر دارند هفتهء آينده بار ديگر ملاقات نمايند.

رئيس جمهور هفتهء گذشته با برطرف کردن سه وزير حکومت تعليق پارلمان و بدست گرفتن کنترول وسايل نشراتی، در حالی که صدراعظم در واشنگتن بود، اين بحران را آغاز نمود.

رئيس جمهور، صدراعظم را به دادن امتيازات بيش از حد در مذاکرات صلح با شورشيان، متهم می کند. صدراعظم کوماراتونگا را به تخريب مذاکرات صلح متهم مينمايد.

XS
SM
MD
LG