لینک های دسترسی

اگر کمک دهندگان بين المللي  مکلفيت هاي شانرا بزودي بر آورده نسازند ، انتخابات در افغانستان  احتمالا به تعويق بيافتد - 2004-06-08


يک نطاق ملل متحد ميگويد اگر کمک دهندگان بين المللي مکلفيت هاي شانرا بزودي بر آورده نسازند ، انتخابات در افغانستان احتمالا به تعويق بيافتد. مانويل دي الميدا اي سلها ميگويد اداره ملل متحد در افغانستان براي تهيه صندوق هاي راي دهي و ساير اقلام ضروري براي انتخابات پول ندارد.

قراراست انتخابات رياست جمهوري و پارلماني در ماه سبتمبر در افغانستان برگزار گردد . الميدا ميگويد حتي اگر کمک دهندگان آنچه را وعده کرده اند تاديه کنند بازهم مليون ها دالر ديگر براي مصرف انتخابات ضرورت است وي اظهار ميکند ، کمک دهندگان ، تاديه هفتصد مليون دالر را وعده کرده اند اما سي و يک مليون دالر ديگر براي دائر کردن انتخابات ضرورت است. الميدا ميگويد ، در حدود يک ثلث نفوس واجد شرايط راي دهي افغاستان براي راي دادن ثبت نام کرده اند و ساحات ثبت نام در هر ولايت باز شده است.

XS
SM
MD
LG