لینک های دسترسی

کوشش  کرزي  براي  باقي  ماندن بحيث  رئيس  دولت - 2004-10-08


وسايل نشراتي ايالات متحده ميگويد حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان برنده انتخابات رياست جمهوري روز شنبه در افغانستان فکر ميشود. وي ميگويد يکي از اهداف عمده او احياي اقتصاد و رفع فقر در افغانستان است.

جامعه بين المللي کرزي را بحيث رئيس دولت مؤقت در کنفرانسي انتخاب کرد که در شهر بن جرمني بعد از حمله ايالات متحده بر رژيم طالبان در سال دو هزار و يک داير شده بود.

اين رهبر چهل و شش ساله افغانستان در زمانيکه اين تهاجم آغاز شد، در حال تبعيد در پاکستان بسر ميبرد وي بسرعت با پشتيباني عساکر ايالات متحده بمنظور ترتيب مقاومت پشتونها عليه طالبان داخل افغانستان گرديد.

کرزي که رهبر قبيله قدرتمند پوپل زائي ها ميباشد که در اول از طالبان طرفداري ميکردند ولي بعداً آنها را محکوم نمودن که آله دست پاکستان قرار گرفته اند.

بعضي از شانزده کانديد رياست جمهوري افغانستان گفته اند ايالات متحده به کرزي کمک ميکند در انتخابات برنده شود ، اتهامي که زلمي خليل زاد سفير ايالات متحده در افغنستان آنرا رد ميکند.

XS
SM
MD
LG