لینک های دسترسی

انتظار برتانيه، فرانسه  و جرمني  براي پيشنهاد ايران در مورد  پروگرام  ذروي - 2004-10-22


برتانيه ، فرانسه و جرمني قرار است هفته آينده با ايران جلسه کنند تا جواب ايران را در مورد التواي غني ساختن يورانيوم در بدل مشوقهاي پيشنهادي بشنوند. ديپلوماتها ميگويند اين ملاقات در ويانا صورت خواهد گرفت جائيکه درين هتفته اين سه کشور پيشنهاد معالات تجارتي و کوره هاي توليد برق ذروي را به ايران در بدل خاتمه دادن به پروگرام غني ساختن يورانيوم ارائه داشتند. تا کنون ايران علناً اصرار داشته است که حق غني ساختن يودانيوم را به مقاصد صلح آميز دارد. ايران اين ادعا ها را رد ميکند که سلاح ذروي انکشاف ميدهد اداره بين الملل يانرژي ذروي پروگرام ذروي ايران را ماه آينده تحت غور خواهد گرفت و اين مساله را به شوراي امنيت ملل متحد جهت وضع اعزيرات احتمالي راجع ساخته ميتواند.

XS
SM
MD
LG