لینک های دسترسی

مردم مقدونيه در همه پرسي راي دادند - 2004-11-07


مامورين و ناظرين مستقل در مقدونيه ميگويند در همه پرسي امروزي تعداد زياد مردم اشتراک نکردند. اين همه پرسي روي حقوق فرقه هاي نژادي داير شده بود و چنين بنظر ميرسد که يک تعداد زياد مردم از تقاضا براي مقاطعه طرفداري کرده اند.

در ظهر امروز يک دسته از ناظرين مستقل تعداد اشتراک کنندگان را در حدود ۱۲ فيصد خواندند ولي طرفداران همه پرسي گفتند اين رقم خيلي کم است. مامورين انتخابات گفتند در اوائل روز مخصوصاً در مناطق الباني نژادان تعداد اشتراک کنندگان خيلي کم بود. براي معتبر بودن همه پرسي حد اقل ۵۰ فيصد راي دهندگان بايد اشتراک کنند.

مليت پرستان افراطي اين راي گيري را تنظيم کردند که صرف يک سوال ميکند و آن اين است که ايا به اقليت هاي الباني نژاد خودمختاري بيشتر داده شود يانه؟

حکومت طرفدار غرب در مقدونيه و مامورين اتحاديه اروپا از شهروندان خواستار شده اند تا با اين همه پرسي مقاطعه کنند زيرا بيم دارند که کاميابي آن کشور را بي ثبات خواهد ساخت و احتمال اشتراک آن کشور را در ناتو و اتحاديه اروپا بمخاطره مياندازد.

XS
SM
MD
LG