لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات رقيب عمده  حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان درانتخابات رياست جمهوري گذشته  - 2004-12-25


رقبيب عمده حامد کرزي رئيس جمهر افغانتناندر انتخاباترياست جمهوري گفت يک حز.ب سياسي بسويه ملي را بنام » افغانستان جديد« تشکيل داده است . يونس قانوني به خبرنگاران در کابل گفت حزب او در انتخا بات پارلماني قريب الوقوع در ماه اپريل شرکت خواهد کرد . اوهمچنان گفت از هرگونه اقدام مثبت حکومت تازه تشکيل يافته کرزي حمات خواهد کرد اما هر گاه نادرست باشد باآن مخالفت خواهد کرد . کرزي به خبرنگاران بروز جمعه گفت از قانوني تقاضا کرده است يک حزب ملي را تشکيل بدهد . او اظهار کرد او نمي خواهد در کشور اش احزابي وجود داشته باشد که نبتني بر علايق نژادي وو ولايتي گردند . قانو ني ظهار کرد کرزي بوي مقان وزارت دفاع را پبيشنهاد کرد اما او از قبول آن امتناع ورزيد زيرا قبولي آن نقش سياسي اورا محدود ميساخت . قانوني در اولين انتخابات رياست جمهوري افغانستان در ماه اکتوبر بمقابل کرزي شکست خورد.

XS
SM
MD
LG