لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات غازي الياور  رئيس  جمهور مؤقت عراق  و ژاک  شيرک  رئيس  جمهور  فرانسه در پاريس    - 2005-01-13


غازي الياور رئيس جمهور مؤقت عراق و ژاک شيرک رئيس جمهور فرانسه امروز در پاريس در مورد انکشاف مناسبات بين دو کشور مذاکره کردند. مامورين فرانسه تصميم شانرا براي کمک به مقامات عراقي در شکست دادن شورشيان، ايجاد مؤسسات دموکراتيک و آوردن ثبات به اين کشور جنگ زده، ابراز داشته اند. سفر الياور اندکي بيش از دو هفته قبل از انتخابات عمومي سي ام جنوري صورت ميگيرد. همچنان انتظار ميرفت که اين مذاکرات شامل ناپديد شدن فلورانس ابيناس يک ژورناليست فرانسوي درعراق باشد. اين خانم فرانسوي و ترجمان از از پنج جنوري به اينطرف مفقود ميباشند.

XS
SM
MD
LG