لینک های دسترسی

کاندوليزا رايس  وزير خارجه ايالات متحده  ميگويد  واشنگتن  ۴۰ ميليبون دالر را بعنوان کمک  به  اداره خود مختار فلسطينيها خواهد داد .  - 2005-02-07


خانم رايس امروز دوشنبه در يک کانفرانس مطبوعاتي با محمود عباس ، رئيس اداره خود مختار فلسطيني ها در شهر راملاي ساحل غربي درياي اردن ، اظهارکرد اين کمک جز يک مجموعه تعاوني ۳۵۰ ميلي ون دالري است که رئيس جمهور بش به فلسطينيها وعده داده است . وزير خارجه ايالات متحده ميگويد ايالات متحده يک » پروگرام عمل سريع « را به هدف » تاثير مثبت آني« آن بر فلسطينيها تهيه ميدارد . بعدتر در بيت المقدس خانم رايس گفت جنرال ويليام وارد رامنحيث انسجام دهنده امنيتي جديد در شرق ميانه مقرر خواهد کرد . اوگفت جنرال وارد تدابيرامنيتي را در فرصتيکه فلسطيني ها و اسرائيلي ها داگام هايرا براي تطبيق عمليه صلح برميدارند انسجام خواهدداد . وزير خارجه داکترکونداليزارايس از هردو جانب اس ائيل و فلسطينيها تقاضا کرد بااستفاده از فرصت پيش آمده براي صلح استفاده کنند . . او از همه جوانب تقاضا کرد براي ظهور يکدولت ديموکداتيک فلسطينيها کار کنند . اريلا شارون صدراعظم اسرائيل و محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسطيني ها قرار اسيت بروز سه شنبه در نخستين جلسهسران دطاسرائيل وفلسطيتنني ها طي چهار سال اخير شرکت نمايند .

XS
SM
MD
LG