لینک های دسترسی

بيانيه مجوزه بش روي جنگ عليه دهشت افگني و شرق ميانه - 2005-03-08


قرار است جورج بش، رئيس جمهور چند دقيقه بعد روي جنگ تحت رهبري ايالات متحده عليه دهشت افگني و انکشافات اخير در شرق ميانه بيانيه اي ايراد کند. يک نطاق قصر سفيد گفت جورج بش استراتژي دراز مدت خود را روي اعمار صلح در سراسر جهان از طريق ترويج آزادي و ديموکراسي مورد بحث قرار خواهد داد. انتظار ميرود رئيس جمهور از انتخابات اخير در عراق، افغانستان و قلمرو فلسطين را منحيث مثال هاي چگونگي پيروزي ديموکراسي بر استبداد يادآوري کند. همچنان توقع ميرود او در مورد اوضاع در لبنان صحبت کند. واشنگتن بکرات از سوريه تقاضا کرده تا عساکر و عمال استخباراتي خود را از لبنان خارج کند. جورج بش در يونيورستي دفاع ملي در واشنگتن صحبت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG