لینک های دسترسی

Breaking News

توره بوره مرکز فرماندهی اسامه بن لادن


توره بوره مرکز فرماندهی اسامه بن لادن

یک گروه هفتاد نفری مجادهین به تاريخ نهم ماه ثورسال ١٣٥٨ هجرى شمسى، ازکشور پاکستان وارد دره هاى در دامنه اى سفيد کوه درمربوطات ولسوالى پچيرواگام ننگرهارشد.

ازاينکه سفيد کوه داراى دره هاى خيلى قشنگ وسرسبزبوده است، مجاهدين وقت قصد داشتند تا دردامنه اى اين کوه ها يک مرکزمستحکم را براى سازماندهى عمليات ضد قواى شوروى وقت ايجاد نمايند.

اين محل ازلحاظ موقعيت ستراتيژيک وجغرافيایى ازنظرمجاهدين براى ايجاد همچومرکز مناسب بود.

همين بود که مجاهدين وقت تحت رهبرى مولوى محمديونس خالص همين منطقه را به حيث قرارگاه شان انتخاب نمودند.

معلم عبدالقيوم وزيرپيشين معارف درحکومت مجاهدين وباشندۀ منطقه که ازنخستين قوماندانان جهاد درتوره بوره میباشد.

وى درمورد ورود رهبر شبکۀ القاعده و فعاليتهاى اخير آن درتوره بوره گفت:

"اسامه بن لادن پس ازپايان جهاد زمانيکه وارد ولايت ننگرهار شد، درمنطقه اى بنام ميلوه اقامت نمود وآنجا را به حيث اقامت گاهش انتخاب کرد نه توره بوره را.

ازاينکه ميلوه درنزديکى توره بوره موقعيت دارد، همين علت است که به جاى ميلوه به نام توره بوره شهرت يافت."

وى علت آمدن اسامه بن لادن رهبرالقاعده را به منطقۀ توره بوره، موقعيت جغرافيایى، همکارى بيشتر مردم با مجاهدين وديگر جهادگرايان و همچنان نزديکى به سرحد مشترک با کشور پاکستان عنوان کرد.

رهبرشبکۀ القاعده قبل از آمدن به توره بوره درمناطق ولايت کنر فعاليت داشت وپس از ختم جهاد ازسوى عده اى ازقوماندانان ننگرهار مانند معلم اول گل، انجنیرمحمود و حاجى سازنور به دامنۀ سفيد کوه آمد و مربوطات توره بوره را به حيث يک مرکز بزرگ نظاميش انتخاب کرد.

گرچه توره بوره هنگام جهاد نيز از شهرت فراوان برخوردار بود، اما زمانيکه واقعه اى يازدهم سپتمبرسال ۲۰۰۱ ميلادى درايالات متحده به وقوع پيوست و شبکه اى القاعده درآن متهم گرديد، امريکا وهمراهانش غرض ازبين بردن اين شبکه به افغانستان آمده و توره بوره را هدف قراردادند.

در همان زمان، توره بوره نخستين جاى بود که هواداران اسامه بن لادن درآن جا مسکن گزين بودند و به حيث يک مرکزمستحکم نظامى درآن فعاليت داشتند.

ايالات متحده وهمراهانش توره بوره راهدف بمباردمان هوايي قراردادن که همين بمباردمان باعث شد تا توره بوره ذهن نشین مردم درهرگوشه گردد.

پس ازعمليات متعدد قواى ايتلاف در توره بوره و ميلوه اين منطقه ازوجود هواداران شبکۀ القاعده پاکسازى گرديد اما مدت پس از آن توره بوره بار ديگر به حيث يک مرکزنظامى مخالفان مسلح دولت تبارز نموده است.

اکنون يک گروه مخالف مسلح دولت که به نام "محاذ توره بوره" یاد میگردد، درکنارطالبان مسلح دران فعاليتهاى مسلحانه راانجام ميدهد.

XS
SM
MD
LG