لینک های دسترسی

Breaking News

زنان افغان در عصر بعد از طالبان


زنان افغان بعد از دورۀ طالبان

مؤسسه حقوق بشر و دمکراسی افغانستان که یک گروه مستقل و غیر انتفاعی میباشد با در نظر داشت خروج قوای ایتلاف در افغانستان در سال ۲۰۱۴ و عدم شفافیت روند سیاسی مذاکرات با گروه های افراطی و تاکید بر اینکه تاریخ دوباره تکرار نگردد و دست آورد های زنان افغان با خطر مواجه نگردد، پیشنهاداتی را به حکومت افغانستان ارائه نموده است.

موسسه حقوق بشر و دیموکراسی افغانستان تقاضا دارد تا حکومت افغانستان تمام مساعی خود را برای مصئونیت زنان به خرچ دهد تا زنان افغان بدون هراس و تهدید و فقر زندگی نمایند.

از حکومت خواسته شده است تا مشی های خاص برای افزایش حضور زنان در ادارت دولتی، پست های ارشد دیپلوماتیک و سیاسی، بوجود آید. برای حفظ حقوق زنان، حکومت افغانستان باید زنان شایسته را در پست های ارشد عدلی و سیاسی در ستره محکمه و دیگر نهاد های قضایی، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی تعین نماید.

موسسه حقوق بشر و دیموکراسی افغانستان از حکومت آن کشور تقاضای اصلاحات در قوانین مدنی و جزایی را مینماید تا نیازمندی های زنان در این ساحات محسوس و برآورده شود.

این نهاد پیشنهادات قانونی را هم به حکومت افغانستان ارائه کرده است که تعلیم و تربیه پولیس ملی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان در آن شامل میباشد. موسسه حقوق بشر و دیموکراسی افغانستان میگوید ماده ۳۹۸ قانون جزای افغانستان خشونت علیه زنان را به نوعی رسمیت می بخشد، نهاد از پارلمان افغانستان تقاضا میکند تا این ماده را تعدیل نمایند.

XS
SM
MD
LG