لینک های دسترسی

Breaking News

ایجاد بورد ملی عالی برای رسیدگی به امور مهاجرین


بلخی در مصاحبه با صدای امریکا گفتکه د راین قسمت با رئیس جمهور هم صحبت شده واو هم نظر موافق داشته است.

سید حسین عالمی بلخی در مصاحبه با صدای امریکا گفت که حکومت وحدت ملی میخواهد تا یک رویکرد تازه درمورد مهاجرین داشته باشد ورسیدگی به حل مشکلات مهاجرت را در محور سیاست های اصلی دولت قرار بدهد.

او گفت که این وزارت برای رسیدگی به امور مهاجرین به صورت بهتر آن میخواهد که بورد ملی عالی رسیدگی به امور مهاجرین وعودت کنندگان،به ریاست رئیس جمهور ایجاد گردد.

وزیر امور مهاجرین گفت که د راین قسمت با رئیس جمهور هم صحبت شده واو هم نظر موافق داشته است.

آقای عالمی افزود که معاونیت این بورد را وزارت مهاجرین میداشته باشد وشماری از وزرا نیز عضو این بورد خواهند بود.

" درجلسه آینده شورای وزیران این بورد به تصویب خواهد رسید وطی فرمانی موجودیت این بورد از سوی رئیس جمهور اعلام میشود وازطریق این بورد سیاست گذاری های بعدی تعقیب میگردد."

وزیر مهاجرین گفت که عودت مهاجرین درگذشته یک عودت پایدار وهمراه با استقرار نبوده ویکی از دلایل ایجاد این بورد نیز استقرار مجدد است که باید به صورت جدی روی آن فکر شود وهمه نیازمندی های عودت کنندگان مستحق در شهرکهای که به آنها در نظر گرفته شده برآورده گردد.

"مهاجرین آمده اما دوباره برگشته اند از جای که آمده بودند ویک دلیل آن ناامنی بوده اما علت دیگر برگشت شان نبودن یک سیاست جامع ادغام مجدد در رابطه به مهاجرین بوده است".

به گفته وزیر مهاجرین برای 170 هزار خانواده عودت کننده زمین درنظر گرفته شده وتا حال به تعداد 115 هزار خانواده مستحق سرپناه شناخته شده اند اما فقط برای 72 هزار خانواده تعرفه داده شده است وبرای یک تعداد هم نمره داده شده اما درباره نیازمندی های مهاجرین دراین شهرکها توجهی صورت نگرفته است.

آقای عالمی بلخی گفت که صرف به اساس یک فرمان زمین به صورت سلیقوی توزیع گردیده ودر حقیقت توزیع زمین وتهیه سرپناه به عودت کننده های مستحق یک سیاست شکست خورده بوده است.

او افزود که باید دراین شهرکها امکانات ولوازم شهری وجود داشته باشد تا مهاجربعد از عودت به مشکلی روبرو نگردد وازسوی دیگر هر کدام این شهرکها داری مارکیتها وبلند منزل ها میباشد که تا امروز یک طرزالعملی برای توزیع مارکیتهای این شهرکها وجود ندارد.

به گفته وزیر مهاجرین ،تعداد عودت کننده ها دریک تعداد ازشهرکهای که مستقر شده اند کم است که عدم موفقیت این برنامه را نشان میدهد.

"ما با یک رویکرد جدید از زمنیهای که است استفاده مثبت شود و شهرکها به گونه یی ساخته شود که از ابتدا همه امکانات مورد نیاز در آنجا وجود داشته باشد واز جمله مواردی که ما را وادار به ساختن یک بورد ملی ساخت همین مسایل بوده است."

ایجاد اشتغال زایی به عودت کنندگان

آقای بلخی میگوید که این وزارت میخواهد طرحی را تهیه کند تا از زمین های وسیعی که در افغانستان است برای اشتغال زایی عودت کننده ها استفاده گردد.

"اگر برای هر مهاجر عودت کننده 5 جریب زمین زراعتی همراه با امکانات داده شود هم آنها میخواهند که به کشور برگردند به خصوص از ایران وپاکستان و از سوی دیگر استفاده از زمین ها باعث نیازمندی کشور به تامین غله هم مرفوع شود.

مهاجرینی که عودت میکنند باید ما برای شان شغل هم تدارک ببینیم در غیر آن اینجا یک مهاجر گرسنه زندگی کرده نمیتواند."

اما در چند سال گذشته دربعضی از مناطق زمینهای عودت کننده ها توسط غاصبین غصب گردیده ویا به افرادی که مستحق نبوده اند توزیع گردیده است وزیر مهاجرین در مورد گفت که دراین مورد نیز اقداماتی صورت میگیرد.

"اینها از موارد فساد ا داری است وزمینهای که غصب شده ویا به گونه نادرست توزیع شده وکسانی که مستحق نبوده وحتا مهاجر نبوده وبه دلایلی صاحب زمین شده و ما قطعا یک تصفیه دراین مسایل خواهد داشتیم "

آقای عالمی بلخی افزود که این وزارت در نظر دارد تا در میان مدت نیازمندی های عودت کننده ها را در شهرکها مرفوع سازد ودردراز مدت برای عودت 7 میلیون مهاجری که در کشورهای خارج به خصوص ایران وپاکستان اند زمینه برگشت شانرا مساعد سازد وآمادگیهای گرفته شود.

درحال حاضر وزارت مهاجرین برای 309 هزار خانواده زمین در اختیار دارد ووزیر مهاجرین میگوید که اگر نظر به افزایش عودت کننده ها زمین کمبود گردد این وزارت میتواند که مجددا زمین ازنهاد های مربوطه تقاضا نماید.

وزیر مهاجرین میگوید که در مورد مهاجرین وعودت کننده ها وبیجا شده های داخلی برنامه های دیگری نیز وجود دارد که به تدریج روی آن کار میشود.

XS
SM
MD
LG