لینک های دسترسی

رقابت آزاد در تقرر مأمورین دولتی


رقابت آزاد در تقرر مأمورین دولتی

رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در زون شرق از تقرر چهل در صد مأمورین دولت در آن ولایت با در نظر داشت شایسته گی و اهلیت ازطریق رقابت آزاد خبر داد.

نفیسه منصف رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری همچنان گفت درصورت تداوم و بلند رفتن میزان همکاری جامعۀ جهانی، طی دو سال آینده میزان گزینش افراد شایسته نیز بلند خواهد رفت.

خانم منصف گفت هر چندی که روند استخدام کارمندان دولتی درسه ولایت شرقی به خوبی و با شفافیت به پیش رفته است، اما نورستان یگانه ولایتی است که این روند در آن با سکتگی روبرو گردیده و ادارات دولتی توسط سرپرست ها اداره می گردد.

در همین حال شماری از کارمندان دولتی و کارشناسان ازاین روند شکایت نموده و به آن از دید شک مى نگرند.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری از حدود دو سال قبل فعالیت خود را در ولایات شرقی افغانستان نموده است.

XS
SM
MD
LG