لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت کرزی فرصت های زیادی را از دست داد، گزارش


حکومت ها نباید از بدبختی های زنان افغان چشم پوشی کند.
سازمان عفو بین المللی، می گوید که حکومت به رهبری حامد کرزی، فرصت های زیادی را در راستای احیای حقوق بشر در افغانستان از دست داد.

در گزارش آن سازمان، وضعیت حقوق بشر در زمان حکومت رئیس جمهور کرزی – از سال ۲۰۰۱ به اینسو - در شش بخش کلیدی، به بررسی گرفته شده است.

به اساس گزارش عفو بین الملل، پیشرفت های "انکار ناپذیر" در برخی از مسایل چون آزادی بیان و حفاظت بیش از ۶۰۰ هزار بیجاشدۀ داخلی در دوران حکومت آقای کرزی به چشم می خورد.

اما طبق این گزارش، مقامات افغان تقریباً به طور کامل رسیدگی به برخی مسایل دیگر چون پاسخگویی در مورد تلفات غیر نظامیان و یا عدالت انتقالی را نادیده گرفته اند.

حوریه مصدق، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل می گوید "باید برخی از موفقیت های حکومت آقای کرزی در عرصۀ حقوق بشر- باوجود شرایط بسیار دشوار- مورد ستایش قرار گیرد." خانم مصدق، اما می گوید که میلیون ها افغان در وضعیت وخیمی به سر برده و پیشرفت های به دست آمده شکنند می باشد.

رسیدگی به حقوق زنان

در بخش حقوق زنان، سازمان عفو بین الملل، دست آورد های دوازده سال اخیر را محدود خوانده و آن را نتیجۀ تلاش و کار خستگی ناپذیر عمدتاً فعالین زن در آن کشور توصیف کرده است.
زنان در حال حاضر در زندگی اجتماعی حضور فعال داشته و از دسترسی بهتری به آموزش و پرورش برخوردار می باشند.

در گزارش، از قانون منع خشونت علیه زنان یاددهانی شده که پس از سال ۲۰۰۹ بسیاری از اعمال خشونت آمیز علیه زنان را جرم خوانده است.

اما بر اساس گزارش این سازمان، این دست آورد ها یا تحت تهدید قرار گرفته و یا اینکه از قبل سیر معکوس اختیار کرده است.

سازمان عفو بین المللی نگاشته است که جامعۀ جهانی نباید زنان افغان را پس از ۲۰۱۴ به حال خودشان رها کند و خیلی ناگوار خواهد بود اگر حکومت ها تنها به خاطر اینکه دیگر عساکر بین المللی در افغانستان حضور نداشته باشند، از بدبختی های زنان افغان چشم پوشی کنند.

اوضاع امنیتی

در این گزارش ، خرابی اوضاع امنیتی دلیل عمدۀ تلفات غیر نظامیان عنوان شده است.

هر چند طالبان در اکثر موارد مسؤول تلفات غیرنظامیان بوده اند اما این گزارش یاددهانی می کند که در مورد تلفات توسط نیرو های بین المللی و یا افغان، پاسخدهی کمی وجود داشته و یا اصلاً به آن پرداخته نشده است.

حوریه مصدق، می گوید "افغان ها با وجود تهدید های خشونت آمیز موجود، به پای صندوق های رای می روند. طالبان رای دهندگان و کارمندان انتخاباتی را تهدید به مرگ کرده اند. اما با این هم "نیرو های امنیتی باید امنیت مراکز رای دهی را تامین کنند."

به باور این پژوهشگر افغان در سازمان عفو بین الملل، رئیس جمهور آیندۀ افغانستان "نباید به موضوع حقوق بشر به مثابۀ یک مسئلۀ ثانوی رسیدگی کند.
XS
SM
MD
LG