لینک های دسترسی

ځارنوال افغان ضد اختلاس می گوید او از کارش برطرف شده است


یک ځارنوال ارشد درافغانستان روزشنبه گفت او به دلیل اینکه بر دنبال کردن قضیه فساد اداری علیه مامورین ارشد حکومتی تاکید داشت، توسط حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان ازکارش برطرف گردید.

فضل احمد فقیریار، معاون سابق لوی ځارنوال افغانستان به روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری آسوشیتیدپرس گفت او روز پنجشنبه بعد ازآن مجبور شد از کارش اخراج شد که او یک ځارنوال جوان را برای صحبت درمورد فساد عامه به تلویزیون فرستاد.

فقیریار گفت دلایل واقعی درعقب برطرفی وی جنگ لفظی او با آقای کرزی بر سر تحقیقات بیشتر از بیست مامور ارشد افغان است که وزرای کابینه، سفراء و والیان را شامل است.

فقیریار گفت آقای کرزی و محمد اسحاق الکو، لوی ځارنوال افغانستان از اجازه دادن به اقدام علیه سیاست مداران آلوده به فساد اداری اقدام شود. دفتر آقای کرزی اخلال درهرگونه تحقیقات را رد کرد.

روزنامه تایمز گفت چندین مامور غربی آشنا با این دوسیه ها به اندازه وسیعی اتهامات فقیریار را تایید کرده اند.

XS
SM
MD
LG