لینک های دسترسی

مساعدت پنچاه میلیون دالری ایالات متحده به افغانستان


مساعدت پنچاه میلیون دالری ایالات متحده به افغانستان

قرارداد مساعدت پنجاه میلیون دالری ایالت متحده امریکا برای روند صلح درافغانستان به روز چهار شنبه میان وزیر مالیه افغانستان و سفیر ایالت متحده در کابل به امضا رسید.

گرازش خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا عبدالحی ورشان از کابل:

اما تحلیلگران در کابل به این باور اند که با توجه به فساد گسترده، محال است که در مصرف این پول ها شفافیت وجود داشته و نتایج مطلوبی از آن به دست آید.

XS
SM
MD
LG