لینک های دسترسی

یک هیات اتحادیه افریقا در تلاش برای متارکه در لیبیا ، با معمرالقذافی و اعضای شورای انتقالی ملی ملاقات می نماید.

چنین معلوم میشود که ناتو حملات تازۀ را در شهر شرقی اجدابیه که تحت تصرف قیام کننده گان قرار دارد انجام داده است، اما موضوع اعلان ساحه ممنوعه پرواز درقسمت توقف جنگ در لیبیا تاثیری کمی وارد نموده است.

هیات اتحادیه افریقا با رهبران افریقای جنوبی، موریتانیا، مالی، یوگندا، و کانگو می گویند خواهان توقف فوری خصومت ها هستند.

ولی چنین مذاکرات تا کنون تاثیری کمی بر رهبران قیام کننده گان که آماده هیچ معاملۀ جز برکناری قذافی از قدرت نمی باشند، وارد نموده است.

مصطفی غیریانی سخنگوی قیام کننده گان لیبیا می گوید:

"در حال حاضر برای ما مشکل است که بگوئیم (تی ان سی) یا شورای انتقالی ملی چه فکر می کند و اظهارات آنها چه خواهد بود. بناً ما باید فقط انتظار بکشیم تا آنها پیشنهادات رسمی را دریافت نمایند، و ما می بینیم که پاسخ آنها چه خواهد بود."

قیام کننده گان می گویند اگر عساکر حکومت از مناطقی که تحت کنترول آنها است خارج گردند، متارکه را قبول می نمایند.

چنین معلوم می شود که حکومت یک سلسله امتیازات را برای مذاکره با پارلمان در مورد آزادی های بیشتر و امکانات ایجاد قانون اساسی جدید پیشنهاد می نماید.

XS
SM
MD
LG