لینک های دسترسی

Breaking News

احمد ضیا مسعود مراسم تحلیف را به جا آورد


احمد ضیا مسعود به حیث نماینده فوق العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات وحکومتداری خوب مراسم تحلیف را به جا آورد.
احمد ضیا مسعود به حیث نماینده فوق العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات وحکومتداری خوب مراسم تحلیف را به جا آورد.

احمد ضیا مسعود به حیث نماینده فوق العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات وحکومتداری خوب در حالی مراسم تحلیف را به جا آورد که قبل انجام مراسم تحلیف فرمان اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان در مورد ایجاد پست احمد ضیا مسعود، به خوانش گرفته شد.

در فرمان آمده است که این پست مطابق به ماده ۶۴ قانون اساسی کشور به منظور اصلاح اداره و بهبود حکومتداری خوب ایجاد گردیده است.

اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان بعد از اجرای مراسم تحلیف گفت که احمد ضیا مسعود امروز جهاد برحق مردم را نمایندگی میکند و برای مبدل شدن جهاد برحق به جهاد اکبر که در آن صلح، ثبات و رفاه مردم نهفته باشد نقش محوری را ایفا خواهد کرد.

به گفته رئیس جمهور، مسعود در تیم تصمیم گیری نقش فعال و همه جانبه خواهد داشت و آرزوهای مردم را برای ایجاد حکومتداری خوب که تهداب همه اقدامات بعدی این حکومت است، رهبری خواهد کرد.

آقای احمدزی، افزود که مردم افغانستان از خون، جنگ، ظلم و بی قانونی خسته شده اند و کلمه مرگ باید در فرهنگ سیاسی این کشور وجود نداشته باشد.

رئیس جمهور گفت "حکومتداری خوب یک پروژه نیست، حق مردم است و بدون حکومتداری خوب حقوق شرعی و قانونی ما عملی شده نمیتواند".

او افزود که به همین دلیل تعهد حکومت وحدت ملی به ایجاد حکومتداری خوب است و حکومتداری خوب باید مبدل به یک پروسه سرتاسری ملی در تمام سطوح دولت داری شود.

به گفته احمدزی، قریه، ولسوالی، شاروالی، وزارت ها، ولایت و نهاد ریاست جمهوری همه به اصلاحات نیاز دارد.

او گفت "به حیث رئیس جمهور مه میخواهیم که صلاحیت هایم محدود شود، محدود به این معنی نی که قانون تغییر کند محدود به این معنی که قانون صلاحیت های مرا تعین کند و معیار های مشخص دولت داری ما را از این جنجال های که کی را در کجا مقرر میکنی و به اساس کدام واسطه و اعتبار نجات بدهد".

او تاکید به حاکمیت ظوابط به روابط و سپردن کار به اهل کار کرد.

آقای احمدزی گفت "ملت از ما اراده سیاسی میخواهد و امید است که اقدامات دو روز گذشته ما ثابت کرده باشد که ما مردم قول خود هستیم".

در این نشست احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری گفت که حکومت وحدت ملی مسوولیت دارد تا در قبال همه نیازمندیها و آرزوهای برحق مردم پاسخگو باشد.

او گفت " حکومت وحدت ملی یک بستر سیاسی خیلی ها معقول برای همکاری، همسویی و همگرایی همه نیروهای سیاسی و نخبه ها و گروه های قومی و اجتماعی کشور است تا به همکاری هم کشور را از بحران های مختلفی که حیات جمعی ما را تهدید میکند نجات بدهیم".

به گفته او، یگانه راه بیرون رفت از مشکل فعلی معتقد بودن رهبری سیاسی به ایجاد یک اصلاحات بسیار عمیق در همه ساحات زندگی مردم است.

آقای مسعود گفت " ما مجبور هستم برای تحقق عدالت اجتماعی در همه ساختار های عدلی و قضایی خود اصلاحات عمیق را به وجود بیاوریم تا عدالت در کشور ما تحقق پیدا کند وقتی که میگویم قانون تطبیق نمیشود در همه نهاد های تطبیق کننده قانون اصلاحات و ریقورم به وجود بیاوریم و عوامل اساسی را پیدا کنیم تا قانون تطبیق گردد".

آقای مسعود تاکید کرد که ساختار های عقب مانده اداری در کشور جوابگوی نیازمندی های نسل جوان نیست و ساختار های عقب مانده اداری سبب شده تا فساد گسترده اداری در کشور به وجود بیاید. او تاکید به ایجاد اصلاحات در این بخش نمود.

XS
SM
MD
LG