لینک های دسترسی

Breaking News

صدها پناهجو در بوسنیا با تهدید مرگ روبرو اند - IOM


با نزدیک شدن زمستان سرد در حوزۀ بالکان، سازمان بین المللی مهاجرت هشدار داده است که زندگی صدها پناهجو در کمپ 'ووچیاک' در بوسنیا با خطر روبروست.

کمپ 'ووچیاک' در یکی از جنگلات بوسنیا در شرق این کشور موقعیت دارد که بر اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت، اکثر پناهجویان در این کمپ شهروندان کشورهای شرق میانه و آسیایی به شمول افغانستان می‌باشند.

مسؤلین سازمان بین المللی مهاجرت گفته اند که "بدلیل سرد شدن هوا، پناهجویان در این کمپ تا چند ماۀ دیگر نه، بلکه ممکن تا چند روز دیگر زندگی خود را از دست دهند".

بیشتر پناهجویان، در ماۀ جون گذشته بدلیل شرایط ناگوار از شهر شمالغربی 'بیهاک' بوسنیا به این کمپ منتقل ساخته شدند.

ولی شرایط بدوباش در کمپ 'ووچیاک' نیز غیرمساعد بوده و سازمان های خیریه از حکومت بوسنیا خواسته اند تا این کمپ را نیز مسدود و پناهجویان را به یک محل مناسب انتقال دهد.

به گفتۀ این سازمان ها، پناهجویان در این کمپ بدون آب آشامیدنی و برق زندگی میکنند.

تعداد پناهجویان در بوسنیا پس از آن افزایش یافته است که کشورهای هنگری، سولوانیا و کرواسیا مانع ورود پناهجویان غیرقانونی شده اند.

از سال ٢٠١٨ بدینسو، بیشتر از ۴٠هزار پناهجو در تلاش رفتن به کشورهای شامل در اتحادیۀ اروپا وارد بوسینا شده اند. گفته میشود که حدود یک بر پنجم حصۀ این پناهجویان را کودکان تشکیل میدهد.

XS
SM
MD
LG