لینک های دسترسی

محکمه استیناف افغانستان عسکر برتانوی را برائت داد


محکمه استیناف افغانستان عسکر برتانوی را برائت داد

محکمه استیناف افغانستان عسکر سابق برتانوی را که به دادن رشوه متهم شده بود، برائت داد و گفته است که در مورد مدارک کافی موجود نیست.

محکمه استیناف افغانستان عسکر سابق برتانوی را که به دادن رشوه متهم شده بود، برائت داد و گفته است که در مورد مدارک کافی موجود نیست.

بل شا در ماه اپریل از طرف محکمه تازه تاسیس شده ضد فساد افغانستان به دادن رشوه به مقامات افغان متهم شده و این محکمه او را به دو سال حبس محکوم ساخته بود.

محکمه استیناف حکم علیه بل را ملغی ساخت، ولی حکم علیه میوند لمر، ترجمان او را از دو سال حبس به ۸ ماه کاهش داد.

شا که مکرراً خود را بی گناه میخواند میگوید، ۲۵ هزار دالر را به صورت قانونی برای گرفتن موتر های قید شده به مقامات داده بود.

شا در هنگام توقیف، مدیر شرکت امور امنیتی موسوم به G4S بود. این شرکت مسئول امنیت کارمندان سفارت برتانیه در کابل میباشد. بل شا در زندان پل چرخی در کابل توقیف بود.

XS
SM
MD
LG