لینک های دسترسی

در صورتیکه کشور های سرمایه دار جهان کمک ها را در بخش وقایه ، تداوی و واکسین تعهد ننمایند/ میلیون ها طفل در کشور های رو به انکشاف با مرگ و میر بر اثر امراض قابل وقایه مواجه خواهند شد.

XS
SM
MD
LG