لینک های دسترسی

Breaking News

سیاست داشتن "یک فرزند" در چین لغو شد


اکنون کودکان چینی می توانند برادر یا خواهر داشته باشند
اکنون کودکان چینی می توانند برادر یا خواهر داشته باشند

حزب کمونیست چین روز پنج شنبه اعلام کرد که زوج های چینی می توانند دو فرزند داشته باشند و با این تصمیم قانون داشتن فقط یک فرزند که از سه دهه به اینسو در آن کشور نافذ بود، فسخ شد.

تاریخچۀ کنترول نفوس در چین:

تاریخچۀ اقدامات کنترول کنندۀ نفوس در چین:

۱۹۵۳: قانون سقط جنین و روشهای جلوگیری از بارداری تصویب شد، اما جنجال سیاسی و قحطی سالهای ۱۹۵۹ – ۱۹۶۱ این قانون را معطل ساخت.

۱۹۷۰: جمعیت چین از مرز ۸۰۰ میلیون نفر گذشت. کابینۀ چین دستور کاهش جمعیت را تا پایان دهۀ ۷۰ داد.

۱۹۷۵: حکومت چین زیر شعار " دیرتر، درازتر و اندکتر" مردم آن کشور را ترغیب کرد کمتر فرزند بیاورند.

۱۹۷۹: مشی فقط یک فرزند اعلام شد و اکثریت نژادی هان مکلف شدند که بیش از یک کودک نداشته باشند.

۱۹۸۴: تعدیل در مشی کنترول تولدات؛ اکثر خانواده های روستایی آن کشور اجازۀ داشتن تنها دو فرزند را یافتند.

۲۰۰۱: اقدامات جدید به شمول پرداخت جریمه برای کودک دوم را روی دست گرفت.

۲۰۰۶: پدران و مادرانی که خود یگانه فرزندان خانوادۀ شان بودند، اجازۀ داشتن فرزند دوم را یافتند.

۲۰۱۳: استثنای داشتن دو فرزند به خانواده هایی که در آن تنها یکی از والدین یگانه فرزند پدر و مادر شان بودند.

۲۰۱۵: مجاز دانستن دو فرزند برای تمام چینی ها، اما محدودۀ زمانی برای آن تعیین نشد.

رهبران چین حتا در سال ۱۹۵۳ پیشنهاد کردند که جمعیت آن کشور باید کنترول شود و قانونی را در مورد سقط جنین و استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری تصویب کردند، اما سردرگمی سیاسی و قحطی سالهای ۱۹۵۹ – ۱۹۶۱ این قانون را معطل ساخت.

جمعیت چین در سال ۱۹۷۰ از مرز ۸۰۰ میلیون نفر گذشت و در سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین مشی فقط یک فرزند را اعلام کرد و به عنوان یک اقدام موقت برای کنترول جمعیت، زوج های نژاد اکثریت هان را مکلف ساخت که بیش از یک کودک نداشته باشند.

تصمیم جدید حزب کمونیست چین مهمترین سهولت در پالیسی های کنترول تولدات است که اکثر احزاب چین آن را سختگیرانه می پنداشتند، هرچند در سالهای اخیر چندین بار تسهیل در این پالیسی ها رونما شده بود.

وضع قیودات بر داشتن بیشتر از یک فرزند، سبب تفاوت فاحش جنسیت در چین شد، زیرا مردم آن کشور به گونۀ سنتی فرزند پسر را ترجیح می دهند و در بسا موارد پی بردن در مورد جنسیت مونث جنین به سقط اجباری می انجامید.

خبرگزاری دولتی سینهوا بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست را نشر کرد که بر اساس آن والدین می توانند دو فرزند داشته باشند تا با آن رشد متوازن جمعیت بهبود یابد و به مشکل سالمند شدن جمعیت رسیدگی شود.

اکنون قانون جدید باید از سوی قانون گذاران ارشد چین منظور شود که الزاماً یک مرحلۀ تشریفاتی است. اما تا هنوز مشخص نشده است که قانون جدید سر از کدام تاریخ اجرا خواهد شد.

سهولت به میان آمده در تولدات ممکن آناً سبب افزایش جمعیت نشود، زیرا گمان می رود که میزان باروری در چین کاهش یافته است. سهولت های قبلی سبب رشد جمعیت، کمتر از آنچه شده بود که انتظار می رفت.

چین با جمعیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر، پرنفوس ترین کشور جهان است. در این کشور از سال ۱۹۷۹ به اینسو قوانین سختگیرانۀ کنترول تولدات تطبیق می شد.

XS
SM
MD
LG