لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش آزار و شکنجه پیروان ادیان در چین


بر اساس یک گزارش خانۀ آزدی یا "فریدم هوس" ایالات متحده، حزب کمونیست چین شکنجه، تعذیب و اذیت را بر پیروان ادیان و مذاهب در آنکشور تحت رهبری شی جین پینگ رئیس جمهور افزایش داده است.

درین گزارش که بروز سه شنبه انتشار یافته گفته شده که افزایش فشار و اذیت از جانب حکومت چین باعث افزایش "مارکیت سیاه و یا غیر قانونی" برای معتقدین به ادیان گردیده تا خارج از نهاد های رسمی به عبادت بپردازند.


بر اساس این گزارش مقامات چینایی بطور منظم پیروان مذاهب و ادیان را برای مدت طولانی زندانی نموده و یا علیۀ بجا آوردن مراسم مذهبی جمعیت ها از خشونت کار میگیرند. حد اقل ۱۰۰ میلیون چینایی ها یا حدود یک برسه نفوس آنکشور با آزار و شنکنجه سطح "بلند" و یا "بسیاربلند" مواجه میباشند.

یافته های عمده گزارش در مورد پیروان اسلام

این گزارش حاکیست که آزار و شکنجۀ پیروان ادیان مختلف شامل مسلمانان، عیسویان و بودیست ها میشود که با تخطی شدید حقوق بشر از جانب حزب کمونیست چین مواجه هستند.

در بخش مسلمانان درین گزارش گفته شده که در سال ۲۰۰۹ همه چیز دگرگون شد. اکنون دستور و قانون چنین است در صورتیکه کسی برای خواندن قرآنکریم بیک خانه دیگر میرود، قرآن میخواند و یکجا نماز میخوانند و اگر حکومت آنرا بداند، آن افراد به زندان میروند.

در دهۀ گذشته، اسلام در چین توسعۀ قابل ملاحظه یی یافته است و اکنون ۲۱ میلیون نفر در چین مسلمان اند. در حالیکه جمعیت مسلمانان "ایغور" مناسک و عبادات مذهبی شانرا بطور جداگانه اجرا مینمایند تا هویت خویش را از اکثریت چپنایی های "هان" بصورت مستقل حفظ نمایند، جمعیت " مسلمانان هوی" هزاران مسجد جدید اعمار نموده اند. از جانبی نفوذ شاخۀ سلفی، یکی از محافظه کار ترین گروه های اسلام در چین گسترش یافته است.

برخورد حکومت چین با مسلمانان از نقطۀ نظر جغرافیایی و اقلیت ها مختلف است. مسلمانان "هوی" در اجرای مناسک اسلامی شان مثل خواندن پنج وقت نماز، روزه گرفتن، رفتن به زیارت کعبۀ شریف در ایام حج و یا پوشیدن چادر توسط خانم ها نسبت به "اویغور" ها آزادی بیشتر تر دارند. اویغور ها که بیشتر این مناسک را اجرا مینمایند، بطور فزاینده از کار بر کنار شده، جریمه میشوند و زندانی میگردند.

هر دو گروۀ مسلمانان "هوی" و "اویغور" فشار و محدودیت های های فراوانی را از زمانیکه شی جن پینگ در ماۀ نومبر سال ۲۰۱۲ رهبری حزب کمونیست چین را به عهده گرفت، تجربه مینمایند. حکومت تیلفون های سیار را کنترول نموده و مغازه ها را مجبور میسازند تا نوشیدنی های الکهولی نیز بفروشند.

ناجیاهو با داشتن بیش از ۵۰۰ سال قدامت یکی از قدیمی ترین مساجدی در چین است که ویران نشده است
ناجیاهو با داشتن بیش از ۵۰۰ سال قدامت یکی از قدیمی ترین مساجدی در چین است که ویران نشده است

​​

محدودیت ها و تطبیق شدید و خشن آنها بر ادای مناسک اسلامی، به خشونت های فزاینده و بعضأ حملات "ایغور ها" به مراکز پولیس، رهبران مذهبی پشتیبان بیجینگ و افراد ملکی ارتباط داده میشود. حکومت در مقابل برای اولویت دادن به ثبات اقدامات متقابل اتخاذ نموده است.

مشوق های حکومت یکی دیگر از راه هاییست که حکومت چین آنرا پیاده ساخته و منتج به نتایجی در سرکوبی گروه ها در بعضی حالات شده است.

مسلمانان "هوی" بطور سنتی مناسک مذهبی شانرا به طر فکر چینایی ها عیتار ساخته و با روش های سیستم فعلی جاری سیاسی عمل مینماینذ تا بر پالیسی سازان اثر گزاری نمایند.

اکثر "اویغور" ها که با شرایط ناگوار و محدودیت ها مواجه میباشند با پیش دستی کنترول رسمی، دسترسی به نشرات غیر قانونی مذهبی، اجرای مناسک دینی و مذهبی بطور مخفی و یا رد شرکت در مراسم رسمی مبادرت میورزند. بعضی دیگر با حرکات مدافعانه مثل گذاشتن ریش و یا استعمال چادر حتی در جاهاییکه پوشیدن چادر توسط زنان ممنوع میباشد، احساسات شانرا بیان میکنند.

دورنمای آینده

تا زمانیکه مقامات چین حرکات خشونت آمیز تروریستی را با اجرای صلح آمیز دینی و مذهبی تلقیق نمایند، تشنج در منطقه و دایرۀ خشونت وسعت خواهد یافت. نشانه های کمی در مورد اینکه شی پن جینگ و حزب کمونیست چین تغییر روش و پالیسی در مقابل مسلمانان بدهند، دیده میشود.

در مقابل، انکشافات سال ۲۰۱۶ بشمول انتقال منشی سابق حزب تبت به شین جیانگ و گزارش های رسیده در مورد پلان برای اعمار زندان های بیشتر خارج از "اورومقی" نمایانگر اینست که شیوۀ و تکتیک های سختگیرانه بیشتر توسعه یابد.

گزارش میافزاید تا زمانیکه مقامات چینایی حرکات خشونت آمیز تروریستی را با ادای صلح آمیز مناسک دینی به یک نظر ببینند، تشنج و توسعۀ دایرۀ حشونت ها در منطقه به بد ترین شکل آن ادامه داشته و احساسات ضد اسلامی در بین هردو، مقامات وتوده های مردم افزایش خواهد یافت. ​

XS
SM
MD
LG