لینک های دسترسی

شورای نظامی حاکم در مصر از استعفای احمد شفیق صدر اعظم آن کشور خبر داد.

اردوی آنکشور این موضوع را بروز پنجشنبه طی یک بیانیۀ به نشر رسانیده گفت، عصام شرف وزیرسابق ترانسپورت صدارت آن کشور را در درست خواهد گرفت.

حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر، آقای شفیق را بعد از وقوع تظاهرات گسترده در آن کشور به این سمت گماشته بود.

آقای حسنی مبارک به تاریخ 11 فبروری از قدرت کنار رفت ولی یک تعداد وزرای کابینۀ وی هنوز هم در سمت هایشان باقی مانده اند.

احتجاج کنندگان خواستار تغییر کلی حکومت فعلی میباشند.

XS
SM
MD
LG