لینک های دسترسی

Breaking News

سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت کنر


جریان سیلاب در ولایت کنر

مقامات درولايت کنر ميگويند که شب گذشته از اثر سرازیر شدن سيلابهای شديد پنج فردملکى هلاک گردیده، حدودسه صد منزل مسکونى وهفتادجريب زمين زراعتى خساره برداشته است.

سيدفضل الله وحيدى والى کنر به راديو اشنا گفت:

"اين سيلابها درمناطق مربوط به ولسوالى مانوگى و وته پور بعد از بارشهاى تند وشديد جارى شده و از اثر آن پلی که بردرياى کنر که ولسوالى وته پور را با شهر اسعدآباد مرکز آن ولايت وصل مينمود نيزخساره برداشته که باعث مسدودشدن راه مواصلاتى ولايت نورستان نيزشده است."

به گفته والى کنر با تخريب شدن اين پل مواصلاتى ده هاهزارخانواده در دره اى پيچ کنر و ولايت نورستان متاثرگرديده اند.

سيدفضل الله وحيدى مى افزايد که دو زن ویک دختر نيزشامل کشته شده گان هستند.

به گفتۀ وى اجساد آنان را دريافت نموده اند و ده ها منزل مسکونى وزمينهاى زراعتى نيز ازبين رفته است که بيشتر خساراتى مالى را نيز به مردم منطقه به بارآورده است.

وى همچنان گفت سيلابها از ولسوالى مانوگى به ولسوالى وته پورسرازيرگرديده که نه تنها دراين دو ولسوالى مردم راخساره مند ساخته بلکه در بخش های زیاد درۀ پيچ خساراتى را به با آورده است.

واصف الله واصفى سخنگوى والى کنر به راديواشناگفت:

"ازاثرجارى شدن سيلابهاى شام گذشته ۳۰۰ منزل مسکونى تخريب شده وحدود هفتاد جريب زمين زراعتى درحال ازبين رفته که کشت در آن وجود داشت."

به گفتۀ وى مساعدت هاى ارگانهاى دولتى به ويژه سره مياشت،احياوانکشاف دهات وصحت عامه به آسيب ديدگان آغازگرديده است.

سيد رحمن بيکور يکتن ازباشنده گان منطقه به رادیو آشنا گفت:

" سرازيرشدن سيلابها پنج عراده موتر شخصی را نيز برده است. حوالى ساعت هشت شب گذشته بود که سيلابهاى شديدسرازيرشد،صدهاجريب زمين زراعتى را ازبين برد، صدها منزل مسکونى وده ها مغازه راويران نمود، بيست کيلومتر سرک را نيزتخريب کرد. ازمدت بيست سال به اين طرف نظیر چنین سیلابهای دیده نشده بود."

هزاران درخت مثمروغيرمثمر را نيز این سیلاب ها ازبين برده و راههاى مواصلاتى رابروى ترافيک مسدودنموده است.

کنريکى ازولايات کوهستانى است که منبع جارى شدن درياى سرشار اين ولايت نيز همين کوه هاى سربلند وسرسبزاست. هرسال سيلابهاى موسومى در آن ولايت سرازيرميگردد وبيشتر خسارات جانى ومالى رابه مردم منطقه واردمينمايد.

XS
SM
MD
LG