لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش مهاجرین برای رسیدن به انگلستان


در هفته های اخیر تعداد کسانیکه می خواهند وارد بریتانیا شوند خیلی زیاد شده و بحرانی درنزدیکی یوروتونل بوجود آورده است. مهاجران می خواهند با رسیدن به بریتانیا از زندگی بهتری برخوردار شوند.

مهاجرانی که می خواهند به بریتانیا برسند به صورت دسته جمعی سعی کردند تا درنزدیکی "کاله" روز شنبه ناوقت داخل تونل چینل شوند.

موجی از ۲۰۰ مهاجر از چندین طبقه از جالی های امنیتی را تخریب کرده و کارمندان امنیتی را غافل گیر کردند و بدون مقاومت خود را تا دهنه تونل بدون مقاومت رسانیدند.

ابراهیم یک تن از اریتیریا می گوید "بعد از دو روز حکومت بریتانیا عسکرخواهد فرستاد تا راه را ببندد و این یگانه چانس خواهد بود."

درابتد تنها چند عسکر انگشت شمار بین مهاجران و دهنه تونل زیرآب ایستاد بودند. وقتی مهاجران به آخرین خط کتاره رسیدند پولیس فرانسه خود را به صحنه رسانیدند.

مهاجرین و قوای امنیتی برای نزدیک به یک ساعت مقابله کردند و مهاجرین صدا می زدند "مرز را باز کنید" و "ما حیوانات نیستیم."

زمانی که پولیس بیشتر به صحنه رسید و مشکل حادتر گردید. وقتی خواستند تا آخرین موانع را به دهنه چینل تونل بهم بکوبند پولیس آشوب بروی مهاجران مواد کیمیایی تخریش کننده پاشیده و آنهارا مجبور ساختند تا عقب نشینین کنند. چند لحظه بعد بسیاری از مهاجران پراگنده شدند.

بعد از نارامی های ناوقت شنبه صبح یکشنبه یوروتونل در منطقۀ کاله آرام به نظر می آمد. قوای امنیتی در نزدیک تونل زیر آب کوشش های جدید برای عبور را نظارت می کردند. کتاره های تخریب شده هنوز به حالت اصلی آن قرارداشت.

ترافیک حمل و نقل اموال و مسافرینی که داخل یوروتونل می شدند پولیس وضع را تحت نظارت داشت.

برنارد کزنوف، وزیر داخله فرانسه راجع به بحران پیش آمده در مرز بین فرانسه و بریتانیا هفته گذشته گفت "فرانسه با درنظر گرفتن وضع دراماتیک پیش آمده امکانات فوق العاده را به کار می برد البته درین مساله به همکاری و شراکت بریتانیا نیز نیاز دارد. درملاقاتی که با تریسا می همتای بریتانیایی ام داشتم این کشور ده ملیون یورو برای حفظ امنیت یوروتونل به مصرف خواهد رسانید و این پول برعلاوه 15 ملیون یوروی دیگر است که درگذشته برای امنیت کاله وعده شده بود."

حکومت فرانسه نیز به نوبه خویش در مورد امنیت ساحه یوروتونل سعی می کند.

وزیرداخله فرانسه افزود "فرانسه اقدامات جهانی را با همکاری با موسسات اروپایی و بریتانیا تعقیب خواهد کرد. به مهاجران فرصت داده خواهد شد تا از پروسه مناسب به اساس حقوق شان مستفید شوند و از دخول غیرقانونی که عواقب دراماتیک دارد اجتناب صورت گیرد. ما خواستار مسئوولیت پذیری هستیم."

مقامات تونل گفتتند که ۳۷ هزار تن از جنوری تا حال کوشش کرده اند خودرا از طریق تونل به بریتانیا برسند.

به گفته وزیر داخله فرانسه درین جریان از ۲۶ جون تا حال نه تن جان خودرا از دست داده است.

XS
SM
MD
LG