لینک های دسترسی

Breaking News

استفاده از باکتریا برای معالجه سرطان


کشف واکسین سرطان پروستات

استفاده از بکتریا برای مداوای سرطان چیزتازه ای نیست. اینکار تقریبا یک قرن قبل امتحان شده است. با وجود نتایج اطمینان بخش، با استعمال شیوه کیموتراپی، استعمال ادویه و تشعشع این شیوه چندان مورد توجه قرار نگرفت.

حالا محققان شیوه استعمال باکتریا برای علاج تومورهای سرطانی را یکبار دیگر ترویج می دهند. در یک مطالعه ایکه در نشریه طبی به چاپ رسیده است دانشمندان گزارش میدهند که چگونه سپورهای بکتریای خاک که بنام سی نووی آی یاد می شود مستقیما در تومورهایی که به صورت طبیعی در شانزده سگ بوجود آمده است، مورد حمله این باکتریا قرار گرفته و آنها را کاملا از بین برده است.

در سه سگ، تومورها در ظرف ٢١ روز بعد از ترزیق سپورهای باکتریا کاملا محو شدند. درسه سگ دیگر سایز تومور ٣٠ درصد کوچک شد.

دریک تجربه دیگری که درانسان شده است در حجرات نرم تومورهایی که در ناحیه سفلی بدن مریض انتشار یافته بود با ترزیق باکتریا، سایز تومورها به قدر کافی دراطراف بازوی زنی که از آنجا تومور منشا گرفته بود، کوچک شد.

جریان معالجه سرطان
جریان معالجه سرطان

دانشمندان درساختمان جنتیکی باکتریای سی نووی آی تغیراتی رونما کردند تا از شدت تاثیرات آن بکاهد چون ترزیق آن در وجود می تواند کشنده باشد.

شبین ژو، در راس مداوای ازمایشی قرار دارد که در پوهنتون جان هاپکن در پوهنخی طبی درشهر بالتیمور ماریلیند در جریان است.

او می گوید باکتریای سی نووی آی درمحیطی که اکسیجن کمترباشد خوبتر نمو می کند، و این محیط در مرکز تومورهای بزرگ یافت می شود. وقتی سپورها در تومور ترزیق می شود حجراتی که در سایر نوع تداوی ها مورد هدف قرار می گیرد رسیدن به آنها کار دشواریست، اما درین طریقه ازبین برده می شوند.

او گفت "وقتی باکتریا رشد می کند، حجرات تومور را از رسیدن به غذا محروم می سازد. درعین حال ما دریافته ایم که این باکتریا انزایمی را ترشح می کند که پروتینی را تخریب می کند که این تومورها روی آن زندگی دارد."

ژو می گوید از همه مهمتر این که باکتریا در برابر تومور پاسخ معافیتی قوی را تبارز می دهد "با ایجاد پاسخ معافیتی نه تنها بکتریا مورد حمله قرار می گیرد بلکه برضد حجرات تومور نیز چنین حمله ای صورت می گیرد."

در تجاربی که در موش به عمل آمده است، تداوی از طریق باکتریا پاسخ معافیتی دوامداری را علیه حجرات سرطانی که انتشار یافته است، بوجود می آورد. این نوع معافیت تا حال در سگها و انسانها کشف نشده است.

موشهایی که درمغز خویش دارای تومورها بوده اند با استفاده ازین شیوه ٣٣ درصد چانس بیشتر زنده ماندن را یافته اند.

ژو می گوید محققان درصدد اند تا باکتریایی را بوجود بیاورند تا تاثیرسوی آنها دروقت مصابیت کمتر باشد، ویا باکتریای جدیدی را بیابند.

او می گوید هرگاه این شیوه استفاده از باکتریا با کیمو تراپی و تشعشع یکجا بکار رود ممکن محو غدوات سرطانی تسریع بخشیده شود.

XS
SM
MD
LG