لینک های دسترسی

Breaking News

تأکید حکمتیار بر زمانبدی "معقول" خروج قوای خارجی


دولت پذیرفته که برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست های سیاه، رسماً تلاش ورزد

حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار با نشر اعلامیه ای از مردم خواسته است که در مورد مصالحۀ آن گروه با حکومت، از صبر و حوصله کار گیرند و منتظر باشند که مذاکرات میان حزب اسلامی و دولت "به ختم منطقی" آن برسد و هردو جانب، شکل نهایی تفاهمنامه را تأیید و بر آن توافق نمایند.

در اعلامیه اشاره شده که گویا حلقاتی با "اهداف شیطانی" شان از صلح هراس داشته و به تبلیغات زهرآگین دست میزنند؛ و مردم نباید به آنان گوش فرادهند. حزب اسلامی آقای حکمتیار همچنان خواسته که به همه جوانب، به شمول جناح های که این گروه را "به دیدۀ رقیب و حریف" میبینند و در بارۀ روند کنونی صلح به شک و شبه دارند و یا هم "قصداً و یا از روی ناخبری" با مخالفین همنظری نشان میدهند، اطمینان دهد که این توافق خلاف هیچ افغانی نخواهد بود.

زمانبندی "معقول"

مسودۀ صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، در اخیر ماه ثور، میان هیأت اعزامی این گروه و مقامات شورای عالی صلح افغانستان در کابل نهایی گردید و قرار بر این شد که متن تفاهم نامه را از جانب حکومت، رئیس جمهور و رئیس اجراییه، و از جانب حزب اسلامی، گلبدین حکمتیار مرور نموده و بعد به امضای نهایی برسد.

گل محمد گلزی عضو شورای اجراییۀ حزب اسلامی افغانستان میگوید که از جانب رهبری حزب اسلامی، در متن یکی از بند های تفاهم نامه، ازدیادی صورت گرفته است. آقای گلزی در صحبت با تلویزیون آشنا گفت که با این ازدیاد، بر یک "نظام الاوقات معقول" خروج قوای خارجی از افغانستان تأکید صورت گرفته است. او افزود که معیاد "معقول" را میتوان به مدت های متفاوتی اطلاق کرد؛ شاید ۲۰ سال و شاید هم ۱۵ سال. با این هم آقای گلزی تصریح نمود که تفاهم صلح با دولت، شکل مشروط را خواهد داشت.

طبق یک خبر جداگانه، روزنامۀ شهادت که ارگان نشراتی حزب اسلامی پنداشته میشود، گزارش داده که بیش از ۶۰ قوماندان آن گروه هفتۀ گذشته در کمپ "نصرت مینه" واقع در پاکستان تشکیل جلسه داده و با یکصدا، از مذاکرات صلح با دولت افغانستان، حمایت قاطع نشان دادند.

XS
SM
MD
LG