لینک های دسترسی

Breaking News

عطسه زدن با چه سرعت و مسافت مکروب را می‌پراگند؟


هر قطرۀ کوچک هوایی که عطسه و سرفه بیرون می‌شود گنجایش برای ۲۰ ویروس یا باکتریا را دارد

اکثر مردم می‌دانند که افراد بیمار با سرفه کردن و عطسه زدن عامل بیماری شان را، اگر مکروبی باشد، به اطراف می‌پراگنند، اما یافته‌های یک پژوهش جدید نکات شگفت انگیزی را پی برده است که با یک عطسه زدن مکروب با چه سرعت و به چی مسافتی پراگنده می‌شود.

دانشمندان در پوهنتون بریستول بریتانیا دریافته اند که با یک عطسه یا سرفه حدود ۱۰۰ هزار مکروب با سرعت بیش از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت به بیرون پرتاب می‌شود.

یک فرد سالم پس از گرفتن حدود ۱۰۰۰ از این باکتریاها بیمار شده می‌تواند. تنفس ۵۰ قطرۀ کوچک هوایی که هر یکی تا ۲۰ ویروس یا باکتریا را در خود داشته می‌تواند، برای بیمار کردن فرد سالم بسنده است.

بیشتر این عوامل بیماری‌زا ویروس‌ها به ویژه ویروس عامل انفلونزا و ریزش می‌باشند، اما باکتریاها، مثل عامل سینه و بغل مکروبی نیز با این روش هوای اطراف بیمار را آلوده کرده می‌توانند.

دانشمندان گفته اند که بیشترین میزان انتشار مکروب از فرد بیمار به محیط، دقایق نخست پس از عطسه زدن و سرفه کردن است. قطرات کوچک هوایی حاوی مکروب که از دهان بیمار با عطسه زدن بیرون می‌شود، تا اعماق شش فردی که آن را تنفس می‌کند، نفوذ کرده می‌توانند.

این قطرات که کمتر از یک تار موی قطر می‌داشته باشند، به گفتۀ دانشمندان، گاهی برای چند ثانیه و گاهی هم برای هفته‌ها در هوا معلق می‌مانند.

داکتران سفارش می‌کنند هنگامیکه یک فرد بیمار سرفه می‌کند یا عطسه می‌زند، باید افراد سالم از وی کم از کم دو متر فاصله داشته باشند.

سفارش دیگر داکتران این است که فرد بیمار برای محافظت از اطرافیان عزیر و دوست داشتنی خود، دهن و بینی اش را با ماسک مستور کرده یا هم هنگام سرفه کردن یا عطسه زدن آن را با دستمال یا کم از کم آستین پیراهن شان بپوشاند.

شستن پیهم دستان با آب و صابون یا هم پاک کردن آن با محلول‌های حاوی الکول روش مفید دیگر برای جلوگیری از انتشار این مکروب‌ها از طریق تماس عنوان شده است.

XS
SM
MD
LG