لینک های دسترسی

محدودیت های همکاری ایران در خصوص برنامۀ ذروی آن کشور


محدودیت های همکاری ایران در خصوص برنامۀ ذروی آن کشور

ایران نشان داده است، پیشنهادی که نظارت کامل مفتشین ملل متحد از فعالیت های ذروی تهران را مجاز می سازد، در برگیرندۀ اجازه به مفتشین با یک اطلاع آنی نمی باشد.

فریدون عباسی داوانی، رئیس ادارۀ انرژی ذروی ایران می گوید که تهران با ادارۀ ناظر ذروی ملل متحد به گونۀ کامل همکاری نموده است و "التزامات" بیشتری را متقبل نخواهد شد.

اظهارات آقای داوانی به روز سه شنبه از طریق تلویزویون دولتی ایران به نشر رسید.

ادارۀ بین المللی انرژی ذروی در تلاش است تا دسترسی نا محدود به تأسیسات ذروی ایران را برای سالیان متمادی حاصل نماید. این اداره از دیر زمان، از ناحیۀ نبود همکاری ایران با مفتشین ذروی شکایت نموده است.

XS
SM
MD
LG