لینک های دسترسی

نظر بند شدن یکی از رهبران مخالف در ایران


نظر بند شدن یکی از رهبران مخالف در ایران

صفحۀ انترنتی مخالفین حکومت ایران بنام سامن میگوید: " مقامات بعد از آن مهدی کروبی یکی از رهبران مخالفین را در منزلش تحت نظر بند قرار دادند که او تقاضای راه پیمایی را برای حمایت از مظاهره کننده گان در مصر و تونس نمود."

این صفحه انترنتی میگوید مامورین امنیتی در خارج از منزل کروبی در تهران مستقر گردیده و مانع داخل شدن فرزندان و دیگر افراد خانوادۀ کروبی به داخل خانه میشوند.

بروز چهارشنبه، مدعی العموم ارشد ایران گفت هدف تقاضای کروبی و میر حسین موسوی رهبر دیگر مخالفین برای راه پیمایی، ایجاد انشعاب بین مردم میباشد.

کروبی و موسوی میگویند آنان میخواهند جواز راه پیمایی را دریافت دارند تا همبستگی خود را با قیام ضد حکومات در کشور های عربی نمایش دهند.

XS
SM
MD
LG