لینک های دسترسی

تلاش فلسطینی ها برای بدست آورد عضویت ملل متحد


تلاش فلسطینی ها برای بدست آورد عضویت ملل متحد

رهبران فلسطینی بعد از آن در مورد قدم بعدی خویش برای به دست آوردن عضویت شورای امنیت ملل متحد فکر میکنند که کمیتۀ عضویت دهی ملل متحد گفت، شورای امنیت در رابطه به این موضوع با بُن بست مواجه شده است.

ریاض منصور نمایندۀ فلسطینی ها در ملل متحد به روز جمعه گفت، حکومت آن کشور به زودی روی گام بعدی تصمیم خواهد گرفت.

وی افزود که مقامات فلسطینی برای بدست آوردن عضویت ملل متحد قاطع بوده و به پیروزی در این راستا معتقد اند.

این مطلب را ریاض منصور بعد از آن اظهار داشت که کمیتۀ عضویت پذیری شورای امنیت گفت، هیچ توافق عمومی میان 15 عضو آن شورای برای پذیرفتن فلسطینی ها وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG