لینک های دسترسی

Breaking News

صالح:سقوط کندزناشی از ضعف در رهبری بوده است


Amrullah Salih

امر الله صالح عضو این کمیسیون گفت که با در نظرداشت بررسی های آنها واسناد در دست داشته سقوط کندز یک دسیسه نبوده اما ناشی از عوامل ضعف در رهبری وخلا در ساختارها واستفاده نادرست از منابع بوده است.

هیئت حقیقت یاب کمیسیون سقوط کندز امروز نتایج بررسی های شانرا در اختیار مردم ورسانه ها قرار دادند.

امر الله صالح عضو این کمیسیون گفت که با در نظرداشت بررسی های آنها واسناد در دست داشته سقوط کندز یک دسیسه نبوده اما ناشی از عوامل ضعف در رهبری وخلا در ساختارها واستفاده نادرست از منابع بوده است.

صالح گفت که این گزارش کاملا مستقلانه تهیه شده وهیچ جنایی وقومی دخیل نبوده است.

وی گفت که از شورای امنیت ملی تا یک پوسته کوچک را بررسی نموده اند ویافته های خود را درگزارش درج نموده اند وبه این نتیجه رسیده اند که ساختار شورای امنیت ملی یک ساختار وقت کش وضایع کننده است ودر قضیه کندز این ساختار بی تفاوت بوده است.

صالح افزود که فعالیت های نیروهای خیزش مردمی،پولیس محلی،پولیس ملی واردوی ملی مورد بررسی قرار گرفته است وگفت"ما فعالیت های نهاد ها را بررسی ،پروسیجر،شیوه تصمیم گیری واقدامات را بررسی کردیم".

به گفته صالح به اساس بررسی آنها در یک سلسله موارد نیاز به اصلاحات ودریک تعداد نیاز به تجدید در ساختار ها ودر یک سری از موارد هم نیاز به محکمه نمودن بعضی از شخصیت ها است.

وی گفت"ما خلا ها را برجسته ساختیم وناکامی ها را برجسته ساختیم اما در بررسی سقوط کندز خود را در مقام سارنوالی قرار ندادیم".

به اساس بررسی هیت حقیقت یاب ،برنامه ریزی جنگ کندز یکسال قبل صورت گرفته ود رمدت کوتاهی برنامه ریزی نشده بود.

صالح گفت"ما امید وارهستیم که حکومت نه به خاطر ما بلکه به خاطر خود خاموش نباشد وحکومت وعده کرده است که مطابق به گزارش اقدام میکند وحکومت نیاز به اعتبار دارد که باید اقدام کند".

ولایت کندز به تاریخ 7 میزان توسط شورشیان سقوط کرد وخسارات مالی وجانی به باشنده های کندز،نهاد های دولتی وغیر دولتی وارد گردید واما بعد از یک هفته این شهر دوباره به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد.

XS
SM
MD
LG