لینک های دسترسی

افزایش بی سابقۀ تعداد محصلین اناث پوهنتون ننگرهار


از مدت سه سال بدینسو رقم محصلین اناث در پوهنتون ننگرهار با سرعت افزایش یافته است

پوهنتون ننگرهار طی سه سال گذشته بیش از یک هزار محصل اناث راجذب کرده که به گفتۀ مسؤلین این رقم طی سال های اخیر کاملاً بی سابقه می باشد.

پوهنتون ننگرهار که پنج سال قبل در ان فقط سه صد دختر مصروف تحصیل بود و دختران در اکثر سیزده پوهنحی این پوهنتون حضور نداشتند، اما از مدت سه سال بدینسو رقم دختران با سرعت افزایش یافته است.

مسولین این پوهنتون دلیل افزایش محصلین اناث را فراهم ساختن امکانات تحصیلی برای انها می خوانند که شامل صنوف ویژه، کتابخانه مجهز، لیلیه مصؤن و ترانسپورت میگردد.

محصلین اناث نیز برخورد و محیط سالم و همکاری بی سابقۀ استادان و مسؤلین پوهنتون را دلیل حضور خود در این مرکز تعلیمی می خوانند.

در پوهنتون ننگرهار اکنون پروژۀ اعمار یک پارک ویژه برای دختران نیز در نظر گرفته شده است.

پوهنتون ننگرهار ۵۳ سال قبل تأسیس یافت که در حال حاضر علاوۀ بر برنامۀ لیسانس در ۱۳ پوهنځی، ٥ برنامۀ ماستری و یک برنامه دوکتورا یا پی.اچ. دي را نیز دارا است که در هر برنامه صنوف ویژه برای دختران نیز وجود دارد.

XS
SM
MD
LG