لینک های دسترسی

آغاز بحث کانگرس ایالات متحده روی برنامه اقتصادی


اوباما
رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز همین هفته، دفاع از برنامه اقتصادی خود را با یک سخنرانی به کارگران در تینسی ادامه خواهد داد.
تلاشها در کانگرس روی بودجه دولت و اجرای قانون مراقبت های صحی که ازسوی آقای اوباما به امضا رسیده امضای آقای ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور اوباما یک پیام برای مردم امریکا دارد و آن اینست که : حتی در دوران سخت مالی، کارهای وجود دارد دولت فدرال باید آنرا برای بهبود انجام دهد.
جان بینر رئیس مجلس نمایندگان در کانگرس امریکا میگوید نقش دولت در اقتصاد به خصوص آنچه که جمهوریخواهان رد کرده اند ، فعال است.
مقاومت مشابه دو سال پیش صورت گرفت که منجر به تصحیح در اعتبارات ایالات متحده شد. رئیس جمهور اوباما میگوید یک گروه قابل توجه از قانونگذاران جمهوری خواه دیده شدند که نمی خواهند رآی به پرداخت صورتحساب های بدهند که کانگرس آنرا مطرح کرده و یک شکست مفتضحانه برای بهبود اقتصادی شکنندۀ امریکا در سال 2011 بود که نباید آنرا تکرارکرد.

اجرای قانون مراقبت مقرون به صرفه جویی آقای اوباما به طور معمول به عنوان یک تصویر پیچیده شناخته شده است.این برنامه مردم امریکا را وادار به خرید بیمه صحی خصوصی میکند وکمکی برای انانی خواهد بود که عاید متوسط دارند. برخی از جمهوریخواهان میگویند که آنها نمیخواهند برای هر بودجه ای که شامل بودجه برای طرح مراقبت های صحی اوباما باشد لایحه ای را به امضآ رسانند
XS
SM
MD
LG