لینک های دسترسی

Breaking News

غنی:ما از خون خسته هستیم


محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان (ارشیف)

محمد اشرف غنی،که در یک نشست خبری در مورد سفر اخیرش صحبت میکرد ،سفرش را پراز دست آورد خواند وگفت که از کشور چین خواسته است تا در راه آوردن صلح درافغانستان این کشور را کمک کند.

آقای غنی طالبان را مخالفان سیاسی خواند وگفت هر کسی که با نظام مشکل میداشته باشد مخالف سیاسی است ومخالف سیاسی به مخالف مسلح مبدل میشود.

او افزود که اعضای حکومت وحدت ملی تاکید دارند که راه حل اساسی یک راه سیاسی است.

آقای غنی گفت"ما از خون خسته هستیم ومیخواهیم که خون را ختم بدهیم وراه ختم آن هرکسی که به افغانستان واحد عقیده دارد صلح است وکسانیکه میخواهند افغانستان را به میدان جنگ مفکوره های گواهی تبدیل کنند،مقابل آنها با صف واحد وعزم راسخ ایستاد میشویم".

اودر مورد همکاری کشور چین در روند صلح در افغانستان گفت که سومین کنفرانس قلب آسیا در چین برگزار گردید واین کشو ربه اساس این کنفرانس درراه آوردن صلح در افغانستان اقدامات عملی ومهم خواهد برداشت.

رئیس جمهور افزود کسانی میتوانند که در صلح ممد واقع شوند که با تمام جوانب قضیه روابط نیک داشته باشند وحکومت وحدت ملی به اساس تهدابی که کرزی گذاشته بود چین را به مراتب راغب تر ساخت که آینده افغانستان به حیث قلب آسیا مهم است.

او افزود این بدان معنی است که دیدگاه ها دراین مورد وسیع شده است.

رئیس جمهور گفت که کشور های چین،عربستان سعودی وترکیه قدمهای بزرگی را برای آودرن صلح دراین مورد میگذارندوصدراعظم انگلستان نیز دراین مورد اقداماتی میکند ومذاکراتی دراین باره با کشور های عربی وقطر نیز صورت گرفته است.

او ابراز امیدواری نمود تا این تلاشها دراین راه ممد واقع گردد وگفت" تلاش باید این باشد تا حلقه های ارتباط خود را به مراتب نزدیک تر کنیم وبه اساس منافع ملی خود دنیا را باید قناعت بدهیم که یک افغانستان مرفع وبا ثبات به نفع تمام منطقه وتمام دنیا است".

او در مورد همکاری کشور پاکستان در روند صلح افزود که میزان همکاری پاکستان در هفته های آینده معلوم خواهد شد چون یک تعداد از اراکین بلند پایه پاکستان آمدند وخواهند آمد.

رئیس جمهور گفت"زمینه سفر کاری من به پاکستان در حالی آمادگی است وما میخواهیم که اقدامات کوتاه مدت ،وسط مدت ودراز مدت به داخل یک نقشه کاری منسجم با پاکستان صورت بگیرد".

مساعد کردن زمینه سرمایه گذاری

رئیس جمهور میگوید که درقسمت مشکلات تجار افغان وسرمایه گذاری تجار دو کشور با مقامهای چین صحبت نموده است.

او افزود که بیشتر از ۴۰۰۰ تجار افغان در چین مصروف سرمایه گذاری اند.

رئیس جمهور گفت که به تعقیب عملی شدن این وعده ها وتعهدات یک هیت بلند رتبه چین به زودی به افغانستان میاید واز سوی حکومت هم یک هیت متقابل ایجاد میشود که او ل د رافغانستان وبعد د رچین به تمام این وعده ها شکل عملی داده شود.

اما آقای غنی گفت که برای ایجاد بستر سرمایه گذاری باید سیستم قضایی وحقوقی اصلاح گردد.

او افزود که حکومت وحدت ملی اقدامات جدی وسرتاسری را دراین بخش انجام داده است.

رئیس جمهور گفت که ستره محکمه در حال تغییر است ودر چند ماه آینده دو قاضی ستره محکمه انتخاب خواهد شد.

رئیس جمهور در مورد دوسیه کابل بانک گفت که در قسمت کابلبانک اقدامات جدی وسرتاسری صورت گرفته است ودوسیه کابلبانک زیر تعقیب است ومراحل قانونی خود را طی میکند.

او ابراز امید واری نمود تا محاکم افغانستان دراین قسمت فیصله عادلانه صادر کنند.

آقای غنی افزود که با بانکهای خصوصی برای اصلاح سسیستم بانکی صحبت شده وبا آنها به نتیجه رسیده است وافغانستان دوباره شاهد بحران بانکی نخواهد بود.

ایجاد پلان زیر بنای ملی

او دراین نشست از ایجاد یک پلان زیر بنای ملی خبر داد وگفت که کشور چین در مطالعات وعملی شدن این پلان افغانستان را کمک میکند.

به گفته او،پلان زیربنای ملی مشخص میکند که در شش ماه آینده باید چه کار های صورت گیرد که به اساس آن افغانها بدانند که به صورت عادلانه پیشرفت زیر بنایی چه قسم عیار خواهد شد.

رئیس جمهور گفت که دراین قسمت با شورای ملی نیز صحبت میکنند که به توافق برسند تا بودجه انکشافی را از چهار چوب یکساله به سه ساله مبدل نماید.

XS
SM
MD
LG