لینک های دسترسی

Breaking News

تبصره ها روی سفر وزیر خارجۀ هند به افغانستان


تبصره ها روی سفر وزیر خارجۀ هند به افغانستان

روزنامۀ هندو در شمارۀ روز یک شنبه خود تحت عنوان "پاکستان رهبری روند صلح افغانستان را به عهده گرفته نمیتواند" مطلبی را به چاپ رسانیده است.

روزنامه صریحاً به پاکستان اشاره نموده، مینگارد که هرگونه دخالت خارجی در امور افغانستان، هم به موفقیت روند صلح و هم به آیندۀ مردم افغانستان زیانبار خواهد بود. مطلب با تکیه بر اظهارات وزرای خارجۀ هند وافغانستان طی کنفرانس مشترک مطبوعاتی آنها در کابل، به این ادعای خود مهر تائید میگذارد.

روزنامۀ هندو مینویسد هرچندی که هر دو رهبر از بردن نام پاکستان بر زبان خود داری نمودند، پیام آنها بطور واضح متوجه اسلام آباد میگردید که در تلاش داشتن نقش قطعی در روند صلح افغانستان میباشد.

روزنامه از قول اس ایم کرشنا، وزیرخارجۀ هند نگاشته است که هر گونه دخالت خارجی در روند ادغام مجدد مخالفین به حکومت افغانستان، برای موفقیت این روند و آینده افغانستان دیموکراتیک، با ثبات، مردمی و مرفه زیان آور خواهد بود.

روزنامۀ هندو در اخیر این مطلب مینویسد که وزیر خارجۀ هند طی سفر دو روزۀ خود به کابل حامل نگرانی های کشورش در روند مذاکره با طالبان بود که در آن زمره تامین مشارکت سیاسی و سهیم ساختن طالبان در ساختار حکومت افغانستان نیز شامل است. هند احساس میکند که چنین اقدامات در واقع مشروعیت بخشیدن به این عناصر میباشد.

XS
SM
MD
LG