لینک های دسترسی

انتخاب معاون رئیس جمهور موقت سودان جنوبی


انتخاب معاون رئیس جمهور موقت سودان جنوبی

رئیس جمهور جدید سودان معاون خود را برگزید و حکومت موقت را نیز تشکیل داد.

رئیس جمهور سودان جنوبی طی فرمانی به روز یکشنبه ریک ماچر را به حیث معاون خود انتخاب نمود. ماچر در حکومت منطقوی سابق در عین سمت کار میکرد.

رئیس جمهور سودان در یک فرمان جداگانه چندین عضو جدید کابینۀ خود را انتخاب کرد.

باوجود افزایش تشنج میان سودان جنوبی و شمالی، خرطوم استقلال سودان جنوبی را رسمیت داد.

عمر البشیر رئیس جمهور سودان شمالی در یک مصاحبۀ به روز یکشنبه گفت در صورت ضرورت آماده است روی منطقۀ سرشار از نفت ابیی وارد جنگ شود.

XS
SM
MD
LG