لینک های دسترسی

قدامت بازی تینس در افغانستان


تیم تینس افغانستان در دهۀ پنجاه خورشیدی

افغانستان در گذشتۀ نه چندان دور دارای تیم های تینس بود که در آن طبقۀ اناث نیز حضور داشتند.

کارشناسان تینس می گویند که در ابتدا تینس در محدودۀ خانواده ها محصور بود و تنها خانواده های تقریباً متمول به بازی تینس می پرداختند اما با گذشت زمان این بازی در اجتماع نیز پا باز کرد و بر علاوۀ چهار تیم تینس، تیم معارف به سرپرستی یک مربی از پشاور پاکستان، به فعالیت آغاز کرد.

این برنامه را درینجا تماشا کرده میتوانید:

XS
SM
MD
LG