لینک های دسترسی

مطالبۀ کمک های بشری به افغانستان


مطالبۀ کمک های بشری به افغانستان

سازمان ملل متحد در نظر دارد در بخش امداد بشر دوستانه، شش صد و هفتاد و هشت ملیون دالر به افغانستان مساعدت نمايد.

كاترين براگ، معاون منشی ملل متحد و هماهنگ كنندۀ كمک هاي بشر دوستانه گفت مساعدت نامبرده در سال دوهزارو يازده آغاز خواهد گرديد.

خانم براگ گفت در حال حاضر 169 كشور نياز به كمک بشر دوستانه دارد كه در آن زمره افغانستان یک صدو پنجاه و پنجمین کشور آن میباشد.

گفته می شود كه هم اكنون 7.4 ملیون افغان زیر خط فقر قرار داشته و بر اساس گزارشات، اطفالی كه با كمبود مواد غذايی مواجه اند نا رسیده به سن پنج سالگی می میرند.

XS
SM
MD
LG