لینک های دسترسی

Breaking News

'احمد رشید: پیامد قتل احمد ولی کرزی'


'احمد رشید: پیامد قتل احمد ولی کرزی'

مطبوعات امروز امریکا یکبار دیگر به موضوع قتل احمد ولی کرزی پرداخته و این حادثه را عامل بوجود آمدن خلا درین مقطع حساس افغانستان می پندارند.

روزنامه نیویارک تایمز مقاله احمد رشید، نویسنده مشهور پاکستان را به نشر رسانیده و این نویسنده مشهور در مورد قتل احمدولی کرزی می نویسد:

مامورین عالی رتبه امریکایی و ناتو برای سالهای متمادی می خواستند احمدولی کرزی از میان برداشته شود، یا کنار گذاشته شود، تقاعد کند یا اینکه افغانستان را ترک بگوید. قتل او دیروز توسط یکی ازکسان مورد اعتمادش ممکن این ارزوهای شان را براورده ساخته باشد، ولی انچه پیامد قتل او محسوب می شود بدتر از آن خواهد بود که فکر می شود.

نیویارک تایمز می نویسد، در حقیقت با این حادثه افغانستان خطرناک تر و غیرقابل پیش بینی تر شده است. وقتی حامد کرزی درسال ٢٠٠٢ رئیس جمهور افغانستان شد، احمد ولی در واقعیت جنوب افغانستان را برای او اداره می کرد. این که احمد ولی محبوب یا غیرمحبوب بوده است چه میتوان گفت، ولی آنچه اکنون اشکار است، اینست که مرگ او خلای عظیمی را برای کرزی و امریکایی ها درحالی خلق می کند که سه نوع مساعی همزمان جریان دارد ـ جنگ علیه طالبان، تقلیل حضور نظامی امریکا در افغانستان، و مساعی امریکا برای مصالحه با طالبان.

روزنامه می نویسد، احمد ولی در هر سه فعالیت دخیل بوده است. او در قسمت اتحاد اقوام برای دفاع از حاکمیت برادرش و گسترش حاکمیت دولت بیرون از کابل نقش داشته است. او به صورت اشکار به امریکایی ها و بریتانویان در قسمت اقوام مشوره و معلومات فراهم می کرد، و هم برای سی ای ا عملیات خاص و مخفی را سازمان میداد. اوهمچنان درسال ٢٠٠٧ برای بار اول دریچه مذاکرات را با طالبان گشود تا به جنگ درین کشور خاتمه بخشد.

روزنامه می نویسد، که یک پهلوی ناخوش ایند دیگر زندگی احمد ولی که بیشتر انعکاس می یابد، نیز موجود است. گفته می شود که او در قاچاق مواد مخدر دست داشته و یا ازین کسان حمایت می کند، تهمت های که احمد ولی کرزی آنرا به شدت رد می کرد. همچنان گفته می شود که او درنفع بردن از ملیونها دالر که امریکایی ها برای احداث پایگاها و سایر پروژه ها درجنوب افغانستان مصرف می کردند سهم داشته و هم از طریق کمپنی های امنیتی و انتقالاتی پول بدست می اورد.

نیویارک تایمز می نویسد که هنوز هم انگیزه قتل او معلوم نیست ولی آنچه یقینی می باشد اینست که هیچ کس نخواهد توانست جای احمدولی کرزی را برای یک پارچه نگاهداشتن جنوب افغانستان به اسانی بگیرد. ممکن حامد کرزی یکی دیگر از برادرانش را بعوض او بگمارد، لیکن باوجود کوشش ها خطر چند پارچه شدن این منطقه برای بدست اوردن غنیمت های مالی موجود است. اکنون جناح های مختلف خواهند کوشید تا خود را برای معامله با پاکستان، طالبان یا دلالان قدرت در کابل اماده سازند. اکنون نگرانی موجود است که باوجود ازدیاد عساکر امریکایی و موفقیت های اخیر قوتهای امریکایی یکبار دیگر حالت غیریقینی به جنوب افغانستان برگشت کند.

واشنگتن پوست: احمد ولی کرزی روابطش را با امریکایان درین اواخر بهبود بخشیده بود

روزنامه واشنگتن پوست درشماره دوازدهم جولای می نویسد که چند ماه قبل ازین که مرمی های قاتل بروی سر و سینه احمد ولی ببارد، او کوشیده بود که مخفیانه روابطش را با امریکا بهبود بخشد و بحیث یک متحد با نفوذ برای قوماندانان و دپلوماتهای امریکایی که می خواهند شورش طالبان را خاموش سازد، بروز کرد.

روزنامه می نویسد که درین اواخر احمدولی کرزی که قبلاً به حیث یک رهبر منفعت پرست به نظر می آمد، به یک رهبر منطقوی مبدل شده بود و آماده گردیده بود تا رهبران قومی و سایراقوام رقیب را نیز درقدرت منطقه شریک سازد.

واشنگتن پوست می نویسد که ازمیان رفتن احمدولی کرزی عقب نشینی مهمی برای ماموریت امریکا درافغانستان محسوب می شود. مامورین امریکایی به این امید بودند که امادگی او برای حمایت از پروگرام دفاع قریه جات و یکجاسازی طالبان برای بهبود امنیت درتمام کندهار کمک نماید.

روزنامه می نویسد که درین اواخر او سعی می کرد، روابطش باهمه بهبود یابد. او کوشش نموده بود تا مطبوعات را درجریان بگزارد و قرار بود یکساعت بعد ازان که او به قتل برسد، با خبرنگار واشنگتن پوست درظهرانه ای شرکت ورزد.

XS
SM
MD
LG