لینک های دسترسی

مسدودی دفتر دیده بان حقوق بشر


مسدودی دفتر دیده بان حقوق بشر

گروه دیده بان حقوق بشر مستقر درنیویورک می گوید حکومت ازبکستان دفتر این گروه در کشور را مجبور ساخته که مسدود شود.

دیده بان حقوق بشر دربیانیه دوشنبه خویش گفته است این گروه حضور ١٥ ساله خود در تاشکنت، پایتخت ازبکستان را بعد ازآن خاتمه خواهد داد که وزارت عدلیۀ آن کشور جواز فعالیت آن را فسخ کرد.

این گروه حقوق بشری می گوید مقامات حکومتی ازبکستان درمورد مسایل ادعاشده به خاطر روند فسخ فعالیت آن معلومات نداده است.

کنیث راث، مدیراجرائیوی دیده بان حقوق بشر گفت حکومت ازبکستان با اخراج دیده بان حقوق بشراز کشور "پیامی واضحی" را می فرستد که مایل به تحمل بررسی انتقادی درمورد سابقه حقوق بشری خویش نمیباشد.

گروه حقوق بشری می گوید انسداد دفتر آنها درحالی واقع شده است که بحران عمیق حقوق بشری درازبکستان وجود دارد، این گروه ازایالات متحده واتحادیه اروپایی خواست تا این عمل رامحکوم نموده پالیسی های سخت تری را بر آن کشور آسیای مرکزی دنبال کند.

XS
SM
MD
LG